Actualidade normativa

Lei 18/2021, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022

Lei 11/2021, do 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022