Básica e do Estado

– Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP)  RDL 5/2015

– Réxime xurídico do sector público Lei 40/2015

– Lei xeral de Seguridade Social (texto refundido)  RDL 8/2015

– Igualdade efectiva de mulleres e homes L.O. 3/2007

– Conciliación da vida familiar e laboral das persoas traballadoras Lei 39/1999

– Lei do Estatuto dos Traballadores (texto refundido) RDL 2/2015

– Lei de Liberdade Sindical L.O. 11/1985

– Lei de Órganos de representación, determinación das condicións de traballo e participación do persoal ao servizo das AA.PP. Lei 9/1987

– Incompatibilidade do persoal ao servizo das AA.PP. Lei 53/1984

– Lei de Medidas para a reforma da Función Pública Lei 30/1984

– Código da Función Pública. Normas consolidadas

– Lei articulada de funcionarios civís do Estado D. 315/1964