Normativa Autonómica

 • Lei Emprego Público de Galicia  Lei 2/2015

 • Lei racionalización do sector público autonómico Lei 14/2013

 • Lei de adaptación RDL 20/2012 (…) en materia de emprego público Lei 9/2012

 • Lei de medidas temporais en materia de emprego público na C.A de Galicia Lei 1/2012

 • Lei de organización e funcionamento de A.X e S.AP.A de Galicia (Lofaxga) Lei 16/2010

 • Lei de creación de escalas do persoal sanitario ao servizo de C.A. de Galicia Lei 17/1989

 • Texto refundido DLCAG en materia de Igualdade DL 2/2015

– V Convenio Colectivo único persoal laboral Xunta

 • Instruccións de vacacións, permisos e licenzas R. 24-02-2016

 • Orde sobre xornada e horario, flexibilidade horario e teletraballo  Orde 20-12-2013

 • Instruccións sobre a xornada e horario de traballo, flexibilidade horaria e teletraballo  R. 8-08-2014

 • Complementos de incapacidade temporal e maternidade, paternidade…  Instrucción 21-07-2015

 • Instruccións sobre a confección de nóminas Orde 14_01_16