Mesas ano 2016

30 de maio: Mesa Xeral e 2 de xuño: Comisión de Persoal

Temas tratados en conxunto na M.X. e C.P: Proposta de modificación das RPTs da Consellería de Facenda, dos Órganos Superiores da Presidencia, Agadic (retirase este punto da Comisión de Persoal), Axencia Tributaria de Galicia e o Proxecto de Orde polo que se modifica a Orde do 20 de decembro de 2013, conxunta da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de Facenda, pola que se regulan a acreditación, xornada e horario de traballo, a flexibilidade horaria e o teletraballo dos EE.PP Administración xeral e do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia. A maiores na Comisión de Persoal tratouse a modificación do Decreto 37/2006, de listas de contatación temporal (…)

27 de abril. Comisión de persoal.

Temas: Protocolo para a prevención, a detección, a actuación e a resolución de situacións de acoso laboral e outras discriminacións no traballo na Admón. da C.A. de Galicia e outros temas: concurso traslados Admón. Xeral, comisión seguimento vacacións, permisos e licenzas e procesos de integración do perosoal de Turgalicia, Gain e Xestur.

22 de abril. Mesa Xeral

Temas: Protocolo para a prevención, a detección, a actuación e a resolución de situacións de acoso laboral e outras discriminacións no traballo na Admón. da C.A. de Galicia, proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 37/2006, do 2 de mazo, de listas de contratación e adhesión da CIT ao «Acordo de dereitos sindicais…»

22 de abril. Comisión de persoal.

Temas: Comisión de seguimento sobre a aplicación das instruccións sobre réximie de vacacións, permisos e licenzas. Outras informacións: procesos selectivos (quenda libre, promoción interna, veterinarios e guardacostas), comisión seguimento veterinarios, concurso de traslados corpos xerais, laborais e no Cixtec, titulación de CC. do Mar, servizo alerta epidemiolóxica, RPT Agadic, devolución paga adicional 2013, integarcións de Ingacal, Agader e Turgalicia e categoría de bombeiro forestal.

11 de abril. Comisión de persoal.

Temas:  Modificación RPT do I.E.T. e a proposta de acordó polo que se constitúe a Comisión de seguimento sobre a aplicación das instruccións sobre réximie de vacacións, permisos e licenzas. Outras informacións: RPT Educación, promoción interna, concurso de traslados do persoal funcionario e laboral, Decreto de listas, RPT Agadic e categoría de bombeiros forestais.

16 de marzo. Comisión de persoal

Temas: Modificación RPT Amtega, Ordes de procesos selectivos, Dereitos sindicais no ámbito da AXG, estudo datos electorais constitución novas mesas e o estatuto do IGE. Outras informacións.

11 de marzo. Mesa Xeral.

Temas: Concursos de traslados, axentes facultativos ambientais, bombeiros, proxecto de decreto do persoal laboral investigador, oposición guardacostas, colectivo servizos sociais, devolución paga extra e adicionais e RPT Sanidade.

24 de febreiro. Comisión de persoal.

Temas: Procesos selectivos (ordenanza (GV-Cat.003) e A1 escala de veterinarios), instruccións sobre réxime de vacacións, permisos e licenzas, criterios LD Niv. 28 ou inferior, incremento prazas OEPs promoción interna e OEP 2016. Outras informacións.

11 de febreiro e reunión previa do día 10. Mesa Xeral

Temas: Proceso selectivo veterinarios, O.E.P 2016, Orde criterios excepcionalidade de LDs, proceso selectivo discapacidade intelectual, proposta Resolución de permisos, licenzas e vacacións.