Xuntanzas

Reunións mantidas con Función Pública o 2 e 4 de marzo

Temas: Instrucións relativas ao funcionamento e actuación dos tribunais, modificación do decreto de listas, estatutos do IGE, convocatorias de diversos procesos selectivos e concurso de traslados permanente, do persoal laboral e do persoal funcionario, promoción interna do persoal funcionario e adaptación do Cixtec a Lofaxga.

Reunión mantida con Función Pública o 16 de febrero

Temas: Proposta de Resolución pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas e na que se deu resposta ás diversas alegacións ao texto e que foron presentadas por CSI-F.