Estatutos e creacións

REXISTRO DE ENTIDADES DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

As entidades públicas instrumentais dependentes da Administración xeral ou doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia organízanse en:

 • Entidades públicas instrumentais:
  • Organismos autónomos
  • Axencias públicas autonómicas
  • Entidades públicas empresariais
  • Consorcios autonómicos
 • Outras entidades instrumentais:
  • Sociedades mercantís públicas autonómicas
  • Fundacións do sector público autonómico

ESTATUTOS E APROBACIÓN DE ENTES

Instituto Galego do Consumo e da competencia D.118/2016, creación + estatutos