Proposta de supresión, refundición e ordenación das categorías profesionais do persoal laboral

Dende Función Pública, achégasenos para alegacións a proposta de supresión/ refundición/reordenación de categorías do persoal laboral da Xunta de Galicia relativa aos Grupos IV e V:

  • Suprimir categorías: aquelas categorías nas que non existen traballadores ou soamente hai persoal interino.
  • Extinguir categorías: aquelas categorías que se van a manter ata que o persoal que a ocupe a abandone por xubilación ou por cambio de categoría mediante o concurso.
  • Refundición de categorías: agrupar varias categorías nunha soa.
  • Manter: categorías que quedan igual.

GRUPO IV:

CATEGORÍAS A SUPRIMIR:

  • IV-08 oficial 2ª topógrafo, axudante/a topografía. (non hai listas de persoal laboral). 0 persoas.
  • IV-13: Auxiliar especialista en farmacia (1 vacante). (non hai listas).
  • IV-17: Almaceneiro/a, despenseiro/a (1 non vacante), titulación requirida : graduado en ESO, técnico (ciclo formativo de grao medio ou equivalente).
  • IV-38 auxiliar teléfono información ao cidadán.Realmente xa está refundida no IV-01. 0 persoas.

Total categorías a suprimir Grupo IV: 4

CATEGORÍAS A EXTINGUIR:

IV-01: Auxiliar gravación, oficial/a 2ª linotipista, auxiliar administrativo/a, oficial/a 2ª administrativo/a, técnico/a auxiliar de informática, operador/a maquinaria elemental, auxiliar (7 non vacantes + 48 primeira fase consolidación auxiliar administrativo e 14 da segunda fase, 91 primeira fase consolidación técnico/a auxiliar de informática e 6 segunda fase, + 6 primeira fase consolidación técnico/a auxiliar informática cancro de mama e 1 segunda fase + 26 segunda fase consolidación), a titulación requirida é graduado escolar, FP 1 ou equivalente. Ver funcionarización.

IV-02 :Auxiliar mecánico/a, oficial 2ª mecánico/a, mecánico/a de reparación de obras (1 non vacante) titulación requirida graduado escolar, FP 1 ou equivalente.

IV-03: Auxiliar sanitario, auxiliar clínica, auxiliar psiquiátrico/a. (311 vacantes + 477 non vacantes, titulación requirida técnico/a en coidados auxiliares de enfermería ou equivalente, Titulación: técnico en coidados auxiliares de enfermaría e equivalentes).Ver funcionarización.

IV-04: Auxiliar fogar, coidador/a auxiliar, auxiliar coidador/a, auxiliar de internado. (213 vacantes + 339 non vacantes + 1 da primeira fase de consolidación, Titulación requirida: graduado en ESO, graduado escolar ou técnico (ciclo formativo de grao medio) ou equivalente. Ver funcionarización.

IV-07: Garda xuramentado/a fluvial, garda explotación. (10 vacantes + 20 non vacantes, titulación requirida: técnico en explotacións agrarias extensivas, técnico en explotacións agrarias intensivas, técnico en explotacións gandeiras,técnico en xardinaría,, técnico en traballos forestais de grao medio, técnico en traballos forestais e de conservación do medio natural ou equivalentes, título de capataz agrícola xunto coa declaración individualizada de equivalencia).Ver funcionarización.

IV-11: Auxiliar de laboratorio. (37 vacantes + 47 non vacantes, 1 da segunda fase de consolidación) titulación requirida: técnico de laboratorio, técnico en operación de proceso de planta química, técnico en coidados auxiliares de enfermaría, técnico en operacións de cultivo acuícola ou equivalente) + IV-45: Mostreador/a. ver funcionarización.

 IV-17: Almaceneiro/a, despenseiro/a (1 non vacante), titulación requirida : graduado en ESO, técnico (ciclo formativo de grao medio ou equivalente).

IV-20: Conserxe (2 vacantes + 5 non vacantes, titulación requirida: graduado esolar, FP 1 ou equivalente).

IV-21: Oficial/a 2ª carpinteiro/a, auxiliar carpintaría (3 vacantes), (titulación requirida: FP1 rama madeira).

IV-22:oficial/a segunda de reprografía (3 vacantes, titulación requirida: graduado escolar, FP 1 ou equivalente)

IV-23: mestre/a gaiteiro (2 vacantes + 5 non vacantes, titulación requirida graduado escolar, FP 1 ou equivalente).

IV-24: xastre/a. (2 vacantes+ 2 non vacantes, titulación requirida: graduado escolar, Fp 1 ou equivalente.

IV-28: auxiliar produción – dirección (4 non vacantes), titulación requirida: graduado en ESO, graduao escolar, técnico (ciclo formativo de grao medio) ou equivalente.Ver funcionarización.

IV-30: auxiliar de formación ocupacional (3 vacantes + 10 non vacantes + 12 da primeira fase da consolidación), titulación requirida: graduado escolar, FP 1 ou equivalente).Ver funcionarización.

IV-32: Operador/a codificador/a de datos de defensa contra incendios forestais. (12 vacantes + 51 non vacantes), titulación requirida: graduado escolar ou equivalente. Ver funcionarización.

IV-33: Bombeiro/a Forestal Condutor de Motobomba Titulación: graduado escolar ou equivalente + carné conducir C, ver funcionarización.

IV-35: Auxiliar de arquivos e bibliotecas (42 vacantes + 56 non vacantes), titulación requirida: graduado en ESO, graduado escolar, técnico (ciclo formativo de grao medio) ou equivalente, e IV-36: Auxiliar de museos (1 vacante + 2 non vacantes), titulación requirida: graduado en ESO, graduado escolar, técnico (ciclo formativo de grao medio) ou equivalente. Ver funcionarización.

IV-37: Oficial 2ª mecánico máquinas de defensa contra incendios forestais. (1 vacante + 10 non vacantes),titulación requirida: Técnico en electromecánica de vehículos ou formación profesional de primeiro grao equivalente e carné de conducir B. Ver funcionarización.

IV-39: Auxiliar de autopsia (titulación requirida graduado escolar, FP1 ou equivalente). (8 vacantes + 8 non vacantes), a Vicepresidencia solicitar crear unha categoría no Grupo III . Ver funcionarización.

IV-41: Bombeiro/a Forestal Oficial de Defensa Contra Incendios Forestais (7 vacantes + 41 non vacantes).(non hai listas).

Total categorías a extinguir Grupo IV: 20

CATEGORÍAS PARA REFUNDIR OU MANTER:

IV-05: Oficial/a 2ª cociña, cociñeiro/a oficial 2ª. (123 vacantes + 234 non vacantes + 1 primeira fase consolidación + 2 da primeira fase de consolidación), titulación requirida: técnico de cociña ou equivalente ou técnico superior de restauración ou equivalente.

IV-06: Axudante servizos técnicos, oficial/a 2ª mantemento. (12 vacantes + 20 non vacantes + 2 de consolidación), titulación requirida: técnico en montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e produción de calor ou equivalente).

IV-09: oficial/a agrario/a(17 vacantes + 33 non vacantes, titulación requirida: técnico en explotacións agrarias extensivas, técnico en explotacións agrarias intensivas, técnico en explotacións gandeiras,técnico en xardinaría, técnico en traballos forestais e de conservación do medio natural ou equivalentes,ou técnico superior en xestión e organización de empresas agropecuarias, técnico superior en xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos ou equivalentes).

IV-16: Condutor/a. (15 vacantes + 69 non vacantes, 2 da primeira fase de consolidación + 1 da segunda fase de consolidación) titulación requirida: graduado en ESO, graduado escolar, técnico (ciclo formativo de grao medio) ou equivalente e carné de conducir B con autorización BTP.

IV-18: oficial/a 2ª(11 vacantes + 1 non vacantes, non hai listas) e IV-40: oficial 2ª forestal (3 vacantes + 2 non vacantes, non hai listas) e IV-42: oficial/a de establecemento. (1 vacante + 8 non vacantes), non hai listas.

IV-25: cargador, tremoeiro. (3 vacantes + 3 non vacantes), Titulación requirida: graduado en ESO, graduado escolar, técnico (ciclo formativo de grao medio) ou equivalente.

IV-29 mariñeiro/a. (2 postos de ilhas altánticas)

IV-31: Legoeiro/a. (35 vacantes + 83 non vacantes), titulación requirida: Graduado en ensinanza secundaria. Haberá que aterse ao disposto na Orde EDU/1603/2009 do 10 de xuño (BOE do 17 de xuño), pola que se establecen as equivalencias cos títulos de graduado en ensinanza secundaria obrigatoria e de bacharelato regulados na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación- Permiso de conducir da modalidade B.

IV-34 axudante/a restauración e proxección cinematográfica. (1 Vacante) (titulación requirida graduado escolar, FP1 ou equivalente).

IV-46: Mergullador/a.

Total Categorías a manter no Grupo IV: 13

CATEGORÍAS PARA FUNCIONARIZAR:

IV-01: Auxiliar gravación, oficial/a 2ª linotipista, auxiliar administrativo/a, oficial/a 2ª administrativo/a, técnico/a auxiliar de informática, operador/a maquinaria elemental, auxiliar (7 non vacantes + 48 primeira fase consolidación auxiliar administrativo e 14 da segunda fase, 91 primeira fase consolidación técnico/a auxiliar de informática e 6 segunda fase, + 6 primeira fase consolidación técnico/a auxiliar informática cancro de mama e 1 segunda fase + 26 segunda fase consolidación), a titulación requirida é graduado escolar, FP 1 ou equivalente. E refundir coa IV-28: auxiliar produción – dirección (4 non vacantes), titulación requirida: graduado en ESO, graduao escolar, técnico (ciclo formativo de grao medio) ou equivalente, + IV-30: auxiliar de formación ocupacional (3 vacantes + 10 non vacantes + 12 da primeira fase da consolidación), titulación requirida: graduado escolar, FP 1 ou equivalente)

A FUNCIONARIZACIÓN SERÍA NO CORPO AUXILIAR DE ADM. XERAL (SUBGRUPO C2).

IV-03: Auxiliar sanitario, auxiliar clínica, auxiliar psiquiátrico/a. (311 vacantes + 477 non vacantes, titulación requirida técnico/a en coidados auxiliares de enfermería ou equivalente, Titulación: técnico en coidados auxiliares de enfermaría e equivalentes). A FUNCIONARIZACIÓN SERÍA NO CORPO DE AUXILIARES DE CARÁCTER TÉCNICO – ESCALA DE AUXILIARES DE CLÍNICA.

IV-04: Auxiliar fogar, coidador/a auxiliar, auxiliar coidador/a, auxiliar de internado. (213 vacantes + 339 non vacantes + 1 da primeira fase de consolidación, Titulación requirida: graduado en ESO, graduado escolar ou técnico (ciclo formativo de grao medio) ou equivalente. A FUNCIONARIZACIÓN PODERÍA SER NO C 1 OU NO C 2, DEBE TRATARSE DE XEITO CONXUNTO CO III-99, NON OBSTANTE, SEXA NO GRUPO C 1 OU NO C 2, HAI QUE CREAR A ESCALA.

IV-07: Garda xuramentado/a fluvial, garda explotación. (10 vacantes + 20 non vacantes, titulación requirida: técnico en explotacións agrarias extensivas, técnico en explotacións agrarias intensivas, técnico en explotacións gandeiras,técnico en xardinaría,, técnico en traballos forestais de grao medio, técnico en traballos forestais e de conservación do medio natural ou equivalentes, título de capataz agrícola xunto coa declaración individualizada de equivalencia). A FUNCIONARIZACIÓN SERÍA NO CORPO DE AUXILIARES DE CARÁCTER TÉCNICO – HABERÍA QUE CREAR A ESCALA AUXILIAR AXENTES MEDIOAMBIENTAIS – (C 2).

 IV-11: Auxiliar de laboratorio. (37 vacantes + 47 non vacantes, 1 da segunda fase de consolidación) titulación requirida: técnico de laboratorio, técnico en operación de proceso de planta química, técnico en coidados auxiliares de enfermaría, técnico en operacións de cultivo acuícola ou equivalente).A FUNCIONARIZACIÓN SERÍA NO CORPO DE AUXILIARES DE CARÁCTER TÉCNICO – HABERÍA QUE CREAR A ESCALA ( C 2)+ IV-45: Mostreador/a. 

IV-32: Operador/a codificador/a de datos de defensa contra incendios forestais. (12 vacantes + 51 non vacantes), titulación requirida: graduado escolar ou equivalente. A FUNCIONARIZACIÓN SERÍA NO CORPO DE AUXILIARES DE CARÁCTER TÉCNICO – ESCALA DE BOMBEIROS FORESTAIS – OPERADOR DE DATOS (C 2).

IV-33: Condutor/a autobomba defensa contra incendios forestais. (Bombeiro/a Forestal Condutor de Motobomba) 297 Vacantes + 132 no vacantes Titulación: graduado escolar ou equivalente + carné conducir C. A FUNCIONARIZACIÓN SERÍA NO CORPO DE AUXILIARES DE CARÁCTER TÉCNICO – ESCALA PERSOAL CONDUTOR ( C 2).

IV-35: Auxiliar de arquivos e bibliotecas (42 vacantes + 56 non vacantes), titulación requirida: graduado en ESO, graduado escolar, técnico (ciclo formativo de grao medio) ou equivalente, e IV-36: Auxiliar de museos (1 vacante + 2 non vacantes), titulación requirida: graduado en ESO, graduado escolar, técnico (ciclo formativo de grao medio) ou equivalente. A FUNCIONARIZACIÓN SERÍA NO CORPO DE AUXILIARES DE CARÁCTER TÉCNICO – HABERÍA QUE CREAR A ESCALA ( C 2)

IV-37: Oficial 2ª mecánico máquinas de defensa contra incendios forestais. (1 vacante + 10 non vacantes),titulación requirida: Técnico en electromecánica de vehículos ou formación profesional de primeiro grao equivalente e carné de conducir B. A FUNCIONARIZACIÓN SERÍA NO CORPO DE AUXILIARES DE CARÁCTER TÉCNICO – ESCALA DE OFICIAL 2º MECÁNICO DE MÁQUINAS DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS ( C 2).

IV-39: Auxiliar de autopsia (titulación requirida graduado escolar, FP1 ou equivalente). (8 vacantes + 8 non vacantes), a Vicepresidencia solicitar crear unha categoría no Grupo III . A FUNCIONARIZACIÓN SERÍA NO GRUPO B – DEBENDO CREARSE UNHA ESCALA.

IV-43: Xerocultor/a , A FUNCIONARIZACIÓN SERÍA NO CORPO DE AUXILIARES DE CARÁCTER TÉCNICO – ESCALA DE XEROCULTOR (C – 2).

IV-44: Persoal de servizos xerais, A FUNCIONARIZACIÓN SERÍA NO CORPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL – ESCALA DE PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS.

Total Categorías a funcionarizar Grupo IV: 16

 GRUPO V

CATEGORÍAS A SUPRIMIR:

V-05: Perruqueiro/a, barbeiro/a (non hai listas).

V-10 A: Vixilante mobil defensa contra incendios forestais. (0 sería para suprimir Titulación: certificado de escolaridade ou equivalente + carné de conducir B.

Total categorías a suprimir Grupo V: 2

CATEGORÍAS PARA MANTER:

 V-01: Camareiro/a – limpador/a, axudante/a de cociña, pasador/a de ferro – lavandeiro/a, costureiro/a, cortador/a, pasador/a de ferro, lavandeiro/a. (496 vacantes + 683 non vacantes) (titulación:certificado de escolaridade ou equivalente)

V-02: Axudante/a de traballos ou oficios, axudante/a de albanel, peón/oa especializado/a, fontaneiro/a, axudante/a, hortelán, axudante/a traballos, encargado/a de xardín (12 vacantes + 30 non vacantes) (titulación:certificado de escolaridade ou equivalente). e V-12: Peón/oa, laborante, varredor/a, mozo/a de servizos, mozo/a de laboratorio, mozo/a, pastor/a, xardineiro/a, mozo/a de transportes, peón/oa xardineiro, mozo/a (11 vacantes + 54 non vacantes). (titulación:certificado de escolaridade ou equivalente).

V-08: Peón/oa agrario/a .(7 vacantes + 10 non vacantes + 1 consolidación 1ª fase). (titulación:certificado de escolaridade ou equivalente).

V-09: Celador/a de segunda, vixilante de recursos naturais. (11 vacantes + 92 non vacantes). (titulación:certificado de escolaridade ou equivalente).

V-11:Limpador/a, fregador/a, empregado/a comedor, empregado/a cocina – pinche, servizo doméstico, mozo/a de limpeza, pinche de cociña.(467 vacantes + 813 non vacantes + 2 consolidación 1ª fase) (titulación:certificado de escolaridade ou equivalente).

V-10 D: Socorrista (esta categoría pola titulación debe pasar ao Grupo IV). (1 non vacante).

V-10F: Peón/a Forestal (26 vacantes + 92 non vacantes) (titulación:certificado de escolaridade ou equivalente).

Total Categorías a manter: 6

CATEGORÍAS PARA EXTINGUIR E FUNCIONARIZAR:

V-03: Ordenanza, celador/a, vixilante de oficinas, vixilante nocturno/a, vixilante, subalterno/a, porteiro/a, recepcionista, telefonista/a , sereno/a, garda (50 vacantes + 333 non vacantes + 6 consolidación 1ª fase + 3 consolidación 2ª fase) (titulación:certificado de escolaridade ou equivalente). + V-10E: vixilante de arquivos, bibliotecas e museos (5 vacantes + 49 non vacantes). (titulación:certificado de escolaridade ou equivalente).

A FUNCIONARIZACIÓN SERÁ NA AGRUPACIÓN PROFESIONAL DO PERSOAL FUNCIONARIO SUBALTERNO DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.

V-10B: Vixilante fixo de defensa contra incendios forestais.(93 vacantes + 80 non vacantes) (titulación:certificado de escolaridade ou equivalente) +V-10C: Emisorista de defensa contra incendios forestais.(86 vacantes + 91 non vacantes). (titulación:certificado de escolaridade ou equivalente).

A FUNCIONARIZACIÓN SERÍA NO CORPO DE AUXILIARES DE CARÁCTER TÉCNICO – ESCALA DE BOMBEIRO FORESTAL – EMISORISTA / VIXIANTE FIXO ( C 2) PERO A TITULACIÓN É GRADUADO EN ESO OU EQUIVALENTE.

V-14: Bombeiro/a Forestal.(251 vacantes + 467 non vacantes) Ver cómo se realiza a funcionarización a escala de bombeiro de forestal – persoal condutor (C 2)

.V-14 A: Bombeiro Forestal Condutor. (65 vacantes + 105 non vacantes), titulación requirida: certificado de escolaridade ou equivalente e carnet de conducir B. A funcionarización sería no Corpo de Auxiliares Técnicos – escala de bombeiro forestal persoal condutor ( C 2).

Total categorías a funcionarizar Grupo V: 6

Nota: pendente de recibir por parte da Consellería de Medio Ambiente, a proposta sobre a creación no Grupo III da categoría de Guía Interpretativo, que resulta necesaria para o persoal do Parque de Illas Atlánticas.

CATEGORIAS A SUPRIMIR CATEGORÍAS A EXTINGUIR CATEGORÍAS A MANTER CATEGORÍAS A FUNCIONARIZAR
IV-08: OFICIAL 2º TOPOGRAFO / 0 PERSOAS IV-01: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ 199 PERSOAS IV-05: OFICIAL 2ª COCIÑA / 360 IV-01: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ 199 PERSOAS + IV-28: AUXILIAR PRODUCCIÓN- DIRECCIÓN/ 4 PERSOAS+ IV-30: AUXILIAR FORMACIÓN OCUPACIONAL / 25 PERSOAS
IV-13: AUXILIAR ESPECIALISTA EN FARMACIA/ 1 PERSOA IV-02: AUXILIAR MECÁNICO/ 1 PERSOA IV-06: AXUDANTE SERVIZOS TÉCNICOS, OFICIAL 2ª MANTEMENTO/ 34 PERSOAS IV-03: AUXILIAR CLÍNICO/ 788 PERSOAS
IV-17: ALMACENEIRO/2 PERSOAS IV-03: AUXILIAR CLÍNICO/ 788 PERSOAS IV-09: OFICIAL AGRARIO / 50 PERSOAS IV-04: AUXILIAR COIDADOR / 553 PERSOAS
IV-38: AUXILIAR TELÉFONO INFORMACIÓN / O PERSOAS IV-04: AUXILIAR COIDADOR / 553 PERSOAS IV-16: CONDUTOR/A / 87 PERSOAS IV-07: GARDA XURAMENTADO FLUVIAL/ 30 PERSOAS
IV-07: GARDA XURAMENTADO FLUVIAL/ 30 PERSOAS IV-18: OFICIAL 2ª + IV-40: OFICIAL 2ª FORESTAL + IV-42 OFICIAL ESTABLECEMENTO/ 26 PERSOAS IV-11: AUXILIAR LABORATORIO/ 85 PERSOAS
IV-11: AUXILIAR LABORATORIO/ 85 PERSOAS IV-25: CARGADOR/TREMOEIRO /6 PERSOAS IV-32: OPERADOR CODIFICADOR DATOS SPDCIF / 63 PERSOAS
IV-21: OFICIAL 2ª CARPINTEIRO / 3 PERSOAS IV-29: MARIÑEIRO / 2 PERSOAS IV-33: BOMBEIRO FORESTAL CONDUTOR MOTOBOMBA / 429 PERSOAS
IV-20: CONXERXE / 7 PERSOAS IV-31: LEGOEIRO / 133 PERSOAS IV-35: AUXILIAR ARQUIVOS E BIBLIOTECAS E IV-36 AUXILIAR DE MUSEOS / 101 PERSOAS
IV-22: OFICIAL SEGUNDA REPROGRAFIA / 3 PERSOAS IV-34: AXUDANTE RESTAURACIÓN E PROXECCIÓN CINEMATOGRÁFICA / 1 PERSOA IV-37: OFICIAL 2º MECÁNICO MÁQUINAS DE SPDCIF / 11 PERSOAS
IV-23: MESTRE GAITEIRO/ 7 PERSOAS IV-45: MOSTREADOR/A PARA CREAR IV-39: AUXILIAR AUTOPSIA / 16 PERSOAS
IV-24: SASTRE / 4 PERSOAS IV-46: MERGULLADOR PARA CREAR IV-43: XEROCULTOR
IV-28: AUXILIAR PRODUCCIÓN- DIRECCIÓN/ 4 PERSOAS IV-44: PSX
IV-30: AUXILIAR FORMACIÓN OCUPACIONAL / 25 PERSOAS
IV-32: OPERADOR CODIFICADOR DATOS SPDCIF / 63 PERSOAS
IV-33: BOMBEIRO FORESTAL CONDUTOR MOTOBOMBA / 429 PERSOAS
IV-35: AUXILIAR ARQUIVOS E BIBLIOTECAS E IV-36 AUXILIAR DE MUSEOS / 101 PERSOAS
IV-37: OFICIAL 2º MECÁNICO MÁQUINAS DE SPDCIF / 11 PERSOAS
IV-39: AUXILIAR AUTOPSIA / 16 PERSOAS
IV-41: BOMBEIRO FORESTAL OFICIAL SPDCIF / 48 PERSOAS
TOTAL: 4 CATEGORIAS/ 3 PERSOAL TEMPORAL TOTAL: 20 CATEGORIAS / 2377 PERSOAS TOTAL: 13 CATEGORIAS / 702 PERSOAS TOTAL: 17 CATEGORIAS /2332 PERSOAS

GRUPO V

CATEGORIAS A SUPRIMIR CATEGORÍAS A EXTINGUIR CATEGORÍAS A MANTER CATEGORÍAS A FUNCIONARIZAR
V-05: PERRUQUEIRO, BARBEIRO/0 PERSOAS V-01: CAMAREIRO – LIMPADOR, AXUDANTE COCIÑA

V-11: LIMPADOR, EMPREGADO COCINA, PINCHE / 2459 PERSOAS

V-03 ORDENANZA + V-10 E VIXILANTE DE ARQUIVOS E BIBLIOTECAS / 455 PERSOAS
V-10 A: VIXILANTE MOBIL SPDCIF / O PERSOAS V-02:AXUDANTE DE TRABALLOS + V-12: PEON, MOZO /107 PERSOAS V-10 B VIXILANTE FIXO SPDCIF + V-10 C: EMISORISTA SPCDIF / 350 PERSOAS
V-08: PEÓN AGRARIO/A / 18 PERSOAS V-14: BOMBEIRO FORESTAL/ 718 PERSOAS
V-09: CELADOR DE 2ª VIXIANTE DE RECURSOS NATURAIS / 103 PERSOAS V-14 A: BOMBEIRO FORESTAL CONDUTOR/ 170 PERSOAS
V-10 D: SOCORRISTA / 1 PERSOA
V-10 F: PEÓN FORESTAL / 118 PERSOAS
TOTAL : 2 CATEGORÍAS / 0 PERSOAS   TOTAL: 6 CATEGORIAS / 2806 PERSOAS 6 CATEGORIAS/ 1693 PERSOAS