Documentos sobre a Lei de Medidas, regulamento do persoal interino, mobilidade e categorías profesionais

Documentación relativa a xuntanza celebrada o pasado venres cos períodos establecidos para alegacións:

  • Proxecto de Lei de Medidas Fiscais e Administrativas para alegacións antes do martes día 6 de novembro, ás 14:00 horas.  ⇒ Documento
  • Modificacións ao proxecto Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia. Para alegacións ata o xoves 8 de novembro, ás 14:00 horas. ⇒ Documento
  • Proxecto Decreto …/2018 polo que se aproba o regulamento dos procedementos de mobilidade do persoal funcionario de carreira da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das Entidades Públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico. Para alegacións ata o xoves 8 de novembro, ás 14:00 horas.Documento
  • Táboa de categorías profesionais para alegacións ata o luns 12 de novembro, ás 14:00 horas.⇒ Documento