Proceso selectivo A1: Criterios de selección de prazas para elección de destino e buzón de postos

Criterios para a elección de destino.

Informamos dos seguintes criterios, con carácter xeral, que nos fan chegar dende Función Pública:

 • 1) Incorpóranse ao buzon de postos, as prazas de estabilización que foron convocadas con anterioridade á entrada en vigor da Lei 20/21 de 28 e decembro, de medidas urxentes a redución da temporalidade, e que derivan das ofertas de emprego dos anos 2017, 2018 e
 • Exclúense do acto de elección as prazas adxudicadas no concurso de
 • No caso de que o número de prazas a ofertar fose inferior as prazas convocadas, (caso do subgrupo A1), ordénanse as prazas dos interinos afectados pola estabilización segundo a súa antigüidade no posto e ofértanse para o acto de elección pola orde de menor a maior antigüidade ata completar o número de prazas de estabilización que é necesario Tamén se inclúen no buzón, as prazas dos interinos aprobados que polo súa antigüidade non estaban afectados pola Lei 20/21, detraendo do acto de elección, pola orde de antigüidade, un número de prazas de estabilización igual ao número de interinos aprobados.
 • 2) Incorpóranse tamén as prazas de natureza funcionarial ocupadas por persoal indefinido non fixo. CONSOLIDACION, Ditos postos figuran identificados por código no anexo I das respectivas convocatorias. Ditas prazas presentan as seguintes peculiaridades:
 • Incorpóranse cos códigos actualizados as modificacións das RPT publicadas con posterioridade as
 • Incorpóranse ao acto de elección as prazas vacantes por falecemento
 • Incorpóranse as vacantes por xubilación.
 • No caso de que a praza convocada teña código ficticio, crease un código da RPT e ofertase co novo código, de xeito que o persoal indefinido non fixo que foi convocado co código ficticio participa ao igual que o resto no acto de elección
 • Incorpóranse ao computo total de prazas a ofertar, as ocupadas polos aspirantes
 • No caso de que o número de prazas a ofertar fose inferior as prazas convocadas, (caso do subgrupo A1), ordénanse as prazas dos indefinidos non fixos afectados pola consolidacion segundo a súa antigüidade no posto e ofértanse para o acto de elección pola orde de menor a maior antigüidade ata completar o número de prazas de consolidación que é necesario ofertar. Tamén se inclúen no buzón, as prazas dos indefinidos non fixos aprobados cuxas prazas figuraban na convocatoria pero que pola súa maior antigüidade quedaban inicialmente excluídas do buzon de postos. Dita incorporación detrae do acto de elección, pola orde de antigüidade, un número de prazas de consolidacion igual ao número de indefinidos non fixos aprobados
 • 3) Respecto ás prazas de acceso libre que se pretenden ofertar nesta elección de destino, adóptanse os seguintes criterios:
  • Vacantes
  • Vacantes ocupadas por interinos con menor antigüidade
  • Aproban 79 1 persoa aproba promoción interna e acceso libre Se necesitan 78
  • De promoción interna soamente teñen que elixir 3 persoas o resto esta ocupando postos abertos polo que tomaran posesión con carácter definitivo no posto que
  • 1 persoa aproba promoción interna e acceso libre, polo que elixe una sola Se necesitan 32 en lugar de 33

OFERTA PLAZAS BUZON PUESTOS A1

 

 

GRUPO

 

PLAZAS. CONVOCADAS = 133

 

PLAZAS NECESARIAS = 79 (1)

 

PLAZAS DISPONIBLES

 

 

A1 l

LIBRE ESTABILIZACION. CONSOLIDACION LIBRE ESTABILIZACION CONSOLIDACION ESTABILIZACION CONSOLIDACION
52 49 32 39,09% 36,84% 24,06% (60- 19

adxudicadas en

concurso)

32 – 2(escala)
30 28 18
    41 30
A1 PI Prazas convocadas = 46 3 (2) 0    
TOTAL   32(3) 28 18 41 18

 

Ofértanse 78 prazas, distribuídas da seguinte forma :

 • 32 prazas de acceso libre = 29 de acceso libre + 3 de promoción interna
 • 28 de estabilización de emprego
 • 18 de consolidación de indefinidos non fixos en prazas de funcionarios,
 • As prazas de acceso libre que se ofertan son vacantes Ordénanse segundo as necesidades das consellerias.
 • As prazas de estabilización ordénanse polo orde de antigüidade no posto e ofértanse as de menor antigüidade no posto ata completar as 28 prazas de estabilización que se necesitan, incorpóranse ao buzon as prazas de 6 interinos aprobados (4 deles estaban afectados pola estabilizacion e 2 son mais novos), polo que exclúense do buzon dos interinos de estabilizacion que inicialmente estaban incluídos.
 • As prazas de consolidacion ordénanse polo orde de antigüidade no posto e ofértanse as de menor antigüidade no posto ata completar as 18 prazas de consolidación que se necesitan, incorpóranse ao buzon as prazas de 2 indefinidos non fixos (1 deles estaba afectado pola consolidacion e outro no) polo que exclúense do buzon 1 indef non fixo que inicialmente estaba incluídos.

Adxuntamos documentos Criterios + Buzón

27.09,2022 Criterios para a elección de destino

27.09.22 BUZON POSTOS A1 L +E+C+PI