Novas de Función Pública sobre procesos selectivos que se están a resolver. Excedencias e requisito da licenza de conducir

Información facilitada polo Director de Función Pública na Comisión de Persoal celebrada o día 22 de marzo de 2023.

O director de Función Pública ven de informar sobre os seguintes temas:

1.- Excedencia por prestación de servizos como funcionario interino ou persoal laboral temporal.

Sobre a posibilidade de pedir excedencia nos procesos selectivos que se están resolvendo por estar a prestar servizos como temporal ou interino noutra administración (en concreto como persoal estatutario no SERGAS), infomasenos que os interesados poden pedir excedencia por interese particular (sen que sexa necesario ningún requisito de  antigüidade), e sen menoscabo da súa obrigación posterior de participar na futura elección de destino definitivo (agora as adxudicacións son en provisional).

En todo caso mais adiante se esclarecerán todas as casuísticas que pode haber.

2.- Requisito de licenza de conducir para persoal subalterno de novo ingreso.

Polo que respeta á oferta de postos ao persoal subalterno de novo ingreso,
referíndose aos requisitos esixidos para a cobertura (licenza de conducir), o director de Función Pública afirma que non cree que ese requisito sexa impedimento para que se
leve a cabo a cobertura de todos os postos, pero que de todas formas o revisarán