Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nos procesos da Lei 20/2021 nas categorías do SPIF

Publicadas no DOG nº107, do 7 de xuño de 2023, as Listaxes Provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas categorías do SPIF de persoal laboral da Xunta.

  • As persoas aspirantes poderán consultar o estado das solicitudes de inscrición presentadas e a situación como admitidas ou excluídas en fides.xunta.gal
  • As persoas aspirantes excluídas + As persoas que non figuren en ningunha das listaxes +  Aquelas persoas que non acreditaron estar en posesión do Celga requirido, disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación destas resolucións no DOG, para reclamar ou emendar o defecto que motivou a exclusión ou acreditar que posuían o CELGA ou a súa equivalencia debidamente homologada antes do día de finalización do prazo de presentación de solicitudes de participación no proceso selectivo.
  • Poñemos ao voso dispor, nos seguintes enlaces, as listaxes completas das persoas aspirantes admitidas e excluídas, así como a acreditación de estar en posesión do CELGA requirido e que, por tanto, están exentos da realización da proba de coñecemento de lingua galega.

QUENDA DE ACCESO LIBRE

Bombeiro/a Forestal Xefe de Brigada SPIF(III-100)III-100 BFXB list prov adm

Operador/a Codificador/a de Datos SPIF (IV-032) ⇔  IV-032 OpCod list prov adm

Bombeiro/a Forestal Conductor/a Autobomba SPIF (IV-033)IV-033 BFMB list prov adm (1)

Vixilante Fixo/a (V-10B)V-10B Vix list prov adm

Emisorista (V-10C)V-10C EMI List prov adm

Bombeiro/a Forestal Condutor/a (V-14A)V-14A BFC list prov adm

Bombeiro/a Forestal (V-014) ⇔ V-014 BF list prov adm (1)

QUENDA DISCAPACIDADE

Vixilante Fixo/a (V-10B) ⇔ V-10B (B I.1.1) Vix list prov adm

Emisorista (V-10C) ⇔ V-10C (B I.1.1) EMI List prov adm