CSIFAyuda. Un equipo de expertos atenderá os casos de mobbing, acoso sexual, violencia e adiccións nas administracións públicas

Ocupámonos de tiCSIF ofrecerá apoio xurídico, social e psicolóxico para cubrir o baleiro asistencial da Administración.

A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF), sindicato máis representativo nas administracións públicas e con presenza crecente no sector privado, puxo en marcha un proxecto de prevención laboral CSIFAyuda dirixido a atender os casos de mobbing, acoso sexual, situacións de violencia e adiccións no sector público.

A través desta iniciativa, CSIF pretende cubrir o baleiro asistencial que existe na Administración ante este tipo de situacións en colaboración con expertos de asociacións con traxectoria neste ámbito como ANAMIB (Asociación de Axuda por Acoso Moral no Traballo), PREDICAM (Mobbing Madrid), ou Proxecto Home, esta última para abordar casos de adiccións.

O proxecto CSIFAyuda ofrecerá apoio xurídico, psicosocial e psicolóxico a través da rede de delegados sindicais cos que conta CSIF a nivel nacional no conxunto das nosas administracións públicas e, de maneira específica, a través da web do sindicato www.csif.es e o mail csifayuda@csi-f.é. Así mesmo organizaranse talleres de formación nos diferentes ámbitos, dirixidos a delegados sindicais e de prevención.

Unha vez a persoa contacta con CSIFayuda ben a través da web ou por correo, prodúcese unha resposta automática polo sistema que alerta ás responsables de CSIFayuda, que se porán en contacto co traballador afectado ofrecéndolle unha axuda máis especializada en función da problemática que corresponda.

No caso de que a persoa requira servizo xurídico e unha vez asesorada, decidirá voluntariamente a posibilidade de interpor denuncia ou non. No caso de que a decisión sexa afirmativa, a asesoría correspondente en canto a ámbito de competencias, iniciará procedemento, co consecuente rexistro de casos.