1º de Maio, Día Internacional dos traballadores: Recuperar emprego e retribucións

MANIFESTO 1º DE MAIO- DÍA INTERNACIONAL DOS TRABALLADORES 2017

RECUPERAR EMPREGO E RETRIBUCIÓNS

CSIF reclama unha cláusula de revisión salarial para os empregados públicos e recuperar as retribucións previas a 2010. 

Nos últimos meses, participamos na negociación dun acordo en materia de emprego público que permitirá a convocatoria nos próximos 3 anos de máis de 260.000 prazas nas distintas Administracións Públicas.

Esta oferta ten un carácter histórico polo volume de prazas, garantido con iso o sostemento dos servizos públicos e á vez mellorando as condicións laborais a miles de traballadores que ata agora viñan prestando un labor esencial en ámbitos como educación, sanidade ou servizos sociais, con contratos en precario e un esforzo e dedicación exemplares.

CSIF foi actor principal e peza fundamental deste acordo e por iso congratulámonos. Con todo, chegou o momento de dar un paso máis para que todos os empregados públicos e os traballadores do noso país volvan á situación preexistente á crise e vexan compensados os esforzos que realizaron nos últimos anos.

Os datos macroeconómicos dos dous últimos anos evidencian unha clara tendencia na recuperación económica, cun papel destacado de España, dentro da contorna europea. Con todo, estes datos non se corresponden coa situación de dificultade que aínda atravesan amplos sectores da nosa cidadanía.

Os empregados públicos en particular, e os traballadores por conta allea en xeral, seguimos sufrindo os efectos e os avatares que inxustamente sufrimos coa escusa da crise.

O Estado debe garantir o noso modelo social mediante o establecemento duns servizos públicos suficientes, universais, gratuítos e eficientes como fonte de desenvolvemento económico, creación de emprego e cohesión social. Os cidadáns do noso país deben recuperar a posición dentro do Estado de Benestar e de Xustiza Social que merecen.

As institucións teñen a obrigación de proporcionarllo e os nosos representantes políticos están obrigados a recuperar o crédito e a confianza que tan merecidamente perderon pola súa ambición desmedida de poder en moitos casos, a avaricia económica noutros, e a mediocre xestión da súa representación que, polo xeral, antepón o interese do partido ao dos cidadáns, prexudicando gravemente os servizos básicos e creando brechas
sociais inasumibles nunha sociedade avanzada.

É a hora de avanzar nun gran acordo retributivo que nos situe na senda de non perda de poder adquisitivo e que á vez nos permita en varios anos recuperar a estrutura salaria preexistente á crise económica.

Os empregados públicos non podemos resignarnos. Debemos recuperar a estrutura salarial do ano 2010 previa ao gran recorte salarial, e as pagas extras íntegras. Ademais, reclamamos unha cláusula de revisión salarial que manteña o poder adquisitivo das retribucións. Sabemos que os salarios non foron os culpables da crise, e todos os traballadores temos dereito a un salario digno que nos permita avanzar e vivir mellor.

Para que nos fagamos unha idea da contundente dureza coa que foi tratado o mercado laboral; un terzo dos asalariados (34%), máis de 5,7 millóns, cobran menos de 645 euros. A crise déixanos unha evolución precaria dos mileuristas cara a cotas por baixo do SMI. E aínda que esta precariedade a sofren todos os tramos de idade, son os máis novos os principais prexudicados, de tal modo que o 75% dos mozos con emprego están por baixo do SMI.

España ademais é o sexto país con maior brecha salarial de xénero entre os 28 Estados membros da Unión, por encima da media da zona euro (16,5% de desfasamento salarial) e da UE (16,1%). Por iso faise necesario un desenvolvemento efectivo da Lei de Igualdade que corrixa esta situación.

En 2013, o Banco de España permitiuse o luxo de recomendar contratar por baixo do SMI; con todo, agora que a economía crece, non escoitamos a ninguén dicir que se suban os salarios por encima do IPC, co que seguimos acumulando precariedade e ampliando brechas salarias.

Un sen fin de razóns fan necesario, agora máis que nunca, unha representación laboral comprometida, seria e transparente, con formulacións reivindicativas de corte moderno e profesional, sen ambigüidades nin ataduras ideolóxicas nin económicas, con plena independencia para negociar a verdadeira recuperación do mundo laboral español.

CSIF cumpre todos os requisitos para actuar como alternativa sindical ás organizacións tradicionais, coa profesionalidade e a independencia necesarias para acometer os compromisos que a sociedade esixe dunha organización sindical, cuxa principal misión é a defensa do interese xeral de todos os traballadores.

CSIF é unha organización sen posicionamentos políticos e con plena independencia económica, INDEPENDENCIA con maiúsculas pola que só nos debemos aos nosos afiliados.