Correccións de erros nas ordes das convocatorias en A1 Promoción interna, C1 PI e C1 e C2 PI e Libre

Dende a Administración, infórmase de que nas Ordes de Convocatoria de procesos selectivos publicados de A1 Promoción interna, C1 PI e C1 e C2 PI e Libre se realizarán as seguintes correccións de erros: 

  1. Substitución do temario no subgrupo A1 Xeral de Promoción Interna (Anexos I e II), por erro figuraba o do A2.
  2. Eliminación dun tema duplicado do subgrupo C2 de Promoción Interna (Normativa discapacidade).
  3. Corrección das titulacións nos sugrupos C1 e C2 de Libre e Interna: Engádese as equivalencias reguladas por unha Orde da Consellería de Educación, segundo o falado na comisión.