Proceso selectivo de delineantes, execucións sentenzas do TSXG e elección de destino

Respecto das prazas a ofertar para a toma de posesión dos aspirantes afectados polas Sentenzas do TSXG PO 77/2015, 197/2015 e 198/2015, CSIF propón os seguintes criterios para a adxudicación das mesmas:

I.- Regras xerais

Este sindicato contempla como criterios ou pautas a seguir neste tipo de procesos (de elección de destino) os seguintes:

1.-As prazas deben ofertarse en destino definitivo.

2.- Bolsa de prazas a ofertar a elección de destino.

 • A) As prazas ofertadas deben ter pasado previamente por un proceso de Provisión para a súa oferta previa aos funcionarios de carreira do correspondente Corpo ou Escala.
 • B) As prazas ofertadas deben ser prazas vacantes puras (non ocupadas por interinos).
 • C) As prazas ofertadas deben ser postos base do correspondente Corpo o Escala.

De non ser suficientes as prazas pola aplicación destes criterios, se incorporarán as prazas mediante a seguinte orde:

 1.  As prazas mencionadas no punto C)
 2. As prazas mencionadas no punto B)
 3. As prazas mencionadas no punto A)

II.- Caso particular da toma de posesión do Corpo o Escala de Delineantes en execución de diversas Sentenzas do TSXG.

Compre salientar que neste caso concreto nos encontramos ante un caso atípico por ser prazas que se deben ofertar en execución de sentenzas xudiciais, tendo en conta que debido ás mesmas debe AUMENTARSE o número de prazas inicialmente previstas na convocatoria, polo que deben adaptarse os criterios a este caso concreto.

Do antedito e do listado provisional remitido pola Administración pode constarse que:

 1.  Das 5 prazas convocadas inicialmente (praza de quenda de Discapacidade ao marxe), e por mor das irregularidades no proceso selectivo, parte das mesmas teñen que ser novamente ofertadas, polo que ao marxe das 3 prazas non afectadas, deben ofertarse 5 novas prazas o que fai un total de 8 prazas, e dicir, 3 mais das inicialmente previstas (sen contar novamente a praza da queda de Discapacidade).
 2. Dita oferta debe efectuarse por titulo executivo o que non permite como nun proceso Selectivo ordinario, a previsión de efectuar un Concurso previo.
 3. As prazas que foron ofertadas previamente a Concurso previo, son unicamente dúas (2), o que determina a imposibilidade de ofertar prazas desas características en exclusiva.
 4. As prazas cubertas por funcionarios interinos son catro (4.)

Tendo en conta as citadas motivacións, o criterio que de modo excepcional propón CSIF para a elección de destino en execución das supramencionadas sentenzas sería o seguinte:

 1. Ofertar Postos de Nivel 18
 2. Ofertar as prazas en DESTINO PROVISONAL para no prexudicar os lexítimos dereitos dos funcionarios de carreira.
 3. Excluír as prazas cubertas por persoal interino, dada a suficiencia de prazas vacantes puras.
 4. Engadir ao listado de prazas a ofertar, por cumprir os tres criterios anteriores a praza seguinte: MA.A99.20000.27001.008