Semanais News: do 14 de xullo ao 3 de agosto

1.- CSIF axúdache ante a calor: o estrés térmico

2.- CSIF valora a oferta de emprego público, pero pide que se axilicen os procesos selectivos e un esforzo para recuperar as 38.800 prazas perdidas desde 20103.- Ofertas de emprego para o ano 2018 na Administración do Estado

4.- Acordo polo que se aproba o “Plan director por un traballo digno

5.- CSIF reclama xudicialmente o dereito a segunda actividade do persoal laboral temporal do SPDCIF

6.-Acuerdo de régimen retributivo de la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la administración general del estado y organismos dependientes

7.- Propostas das bases da carreira profesional dos funcionarios e do acordo para o desenvolvemento do plan de estabilidade – (27.7-2018)

8.-Proposta de acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais……polo que se amplia o acordo de 18 de outubro de 2017 para o desenvolvemento dun plan de estabilidade no emprego dos servizos públicos. (12.7.2018)

9.-As Administracións Públicas superan de novo o seu récord de precariedade, con 440.100 contratos interinos

10.- AGASP: Cursos de formación continua para o persoal da policía local dos concellos de Galicia

11.- Ofertas públicas de emprego nas entidades locais de Galicia

12. Renovación da póliza do seguro colectivo de accidentes para o persoal ao servizo da xunta de galicia ata o 30 de xuño de 2019

13.- Outras novas: acordos, RPT, estruturas orgánicas, prevención, normativa, bolsas de estudo, FAS 2018…

14.-O Rexistro Electrónico de Apoderamentos (REA)

15.-O Apoderamento Telemático “apud acta

NEWS 2018_XULLO