Alegacións da CSIF ao proxecto de regulamento para a mobilidade do persoal funcionario de carreira

ALEGACIÓNS DA CSIF AO PROXECTO DECRETO …/2018 POLO QUE SE APROBA O REGULAMENTO DOS PROCEDEMENTOS DE MOBILIDADE DO PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA E DAS ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS INTEGRANTES DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

As alegacións da CSIF están en verde sobre o documento proposto pola Administración.