Covid-19. CSIF solicita á Xunta de Galicia a ampliación do teletraballo e a instalación de dispensadores de xelhidroalcohólico nos centros de traballo.

A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF) acaba de solicitar no día de hoxe á Dirección Xeral de Función Pública, como órgano de coordinación da actuación dos órganos competentes en materia de persoal das distintas consellerías e dos entes instrumentais dependentes delas a adopción urxente destas medidas mínimas de prevención.

Ante as dimensións que está tomando o contaxio do Covid-19, que está xa a afectar á Comunidade Autónoma de Galicia, e seguindo as recomendacións difundidas tanto pola Organización Mundial da Saúde, polo Ministerio de Sanidade así como polo Ministerio de Traballo e Economía Social, dende a CSIF entendemos que a Administración da Xunta de Galicia debe de adoptar todas as medidas precisas preventivas ao seu alcance en relación cos seus empregados públicos.

Por tal motivo, dende a CSIF entendemos necesario, e así o solicitamos, que por parte da Administración da Xunta de Galicia se adopten con carácter de urxencia as seguintes medidas mínimas de carácter preventivo:

1.- Instalación en todos os centros de traballo do sector público autonómico dependentes da Xunta de Galicia de dispensadores de “Xel hidroalcohólico”.

2.- Ampliación ao máximo dos criterios de concesión do Teletraballo. De forma que, todo o persoal cuxa presencia no seu posto de traballo non sexa estritamente necesaria, poida realizar o seu traballo baixo esta modalidade. E elo como unha medida de carácter excepcional, e sempre voluntaria.