Urgente: Penalización por rechazar los llamamientos de las listas de empleo temporal

Función Pública acuerda cambiar el criterio inicial y ahora si penalizará a quien rechace un llamamiento

La Dirección Xeral de Función Pública acaba de enviar a CSIF la siguiente comunicación:

«Por razóns de urxencia e dada a situación actual da inexistencia de persoal dispoñible en listas, penalizarase aos integrantes das listas, salvo que concorran circunstancias excepcionais como persoas con patoloxías previas ou enfermidades crónicas, mulleres embarazadas, empregados públicos con fillos menores a cargo ou persoas dependentes que non teñan a posibilidade de organizar quendas con outros/as coidadores/as.»