Resumo sobre as novidades lexislativas en materia de Emprego Público para o 2021

No seguinte documento faise un resumo sobre os principais puntos en materia de retribucións, oferta de emprego público e contratación de persoal previsto na Lei de orzamentos de Galicia que afecta ao Sector Público da Comunidade autónoma de Galicia.

Nun segundo apartado relacionase as principais modificacións e novidades da Lei do Emprego Público de Galicia e da Lei de Igualdade que se fixo a través da Lei de medidas administrativas.

Por último, a través da Lei de impulso demográfico de Galicia, recolle unhas medidas en materia de formación, de conciliación da vida familiar, laboral e persoal no sector público, así como novidades adicionais en materia de emprego público e igualdade.

Novidades lexislativas en materia de EEPP do sector público da Administración da Xunta de Galicias_2021

Lexislación 2021:

  1. Lei 3/2021, do 28 de xaneiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.
  2. Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas.
  3. Lei 5/2021, do 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia.

Compendio sobre:

Complementos e trienios

Conciliación

Concurso de traslados

Contratación de persoal

Excedencias

Flexibilidade horaria

Formación

Gasto de persoal

Igualdade

Oferta de emprego público

Permisos e licenzas

Procesos selectivos

Servicio de extinción de incendios

Transparencia

Traslados

Legislación afectada:

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

Texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, aprobado polo Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro

Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno

Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia