Retribucións do persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia para o ano 2021

Retribucións do persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia en virtude das leis de orzamentos do Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2021.

DESCARGUE DOCUMENTO: Retribucións 2021 Xunta de Galicia

Lexislacións e disposición aplicables:

Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

Ley 3/2021, do 28 de xaneiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

Orde do 8 de febreiro de 2021 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da administración autonómica para o ano 2021.