Convocatoria Mesa Xeral: Decreto prazas OPE 2023 e distintos procesos de funcionarización

Función Pública vén de convocarnos a unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos para o próximo venres 3 para debatir sobre o borrador de da OEP 2023, funcionarización do persoal laboral fixo en excedencia e funcionarización da OEP 22-23.

Orde do día e documentación

  1. DECRETO  polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración Xeral  e das entidades instrumentais do sector público autonómico da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023 ⇔ Proposta DECRETO OPE 2023
  2.  Resolución pola que se procede á apertura do prazo para solicitar a participación nos procesos de funcionarización polo persoal laboral fixo que se atope en situación de excedencia voluntaria, excedencia voluntaria por incompatibilidade ou por prestación de servizos noutra Administración pública e se aproba e se dá publicidade ao modelo de solicitude de participación ⇔ BORRADOR RESOLUCION EXCEDENCIAS
  3. Resolución  pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo superior da Administración xeral e corpo facultativo superior da Administración especial da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao Grupo I, do V convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico ⇔Resolución convocatoria A!-Funcionarizacion OP222-23
  4. Resolución  pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo de xestión da Administración xeral e corpo facultativo de grao medio da Administración especial da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao Grupo II, do V convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico ⇔ Resolución convocatoria A2-Funcionarización OPE 22-23
  5. Resolución  pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo administrativo da Administración xeral, subgrupo C1, e do corpo de técnicos de carácter facultativo da Administración especial, grupo B, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao Grupo III, do V convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico ⇔ Resolución convocatoria C1-B-Funcionarización OPE 22-23
  6. Resolución pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo auxiliar da Administración xeral e do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial, subgrupo C2, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao Grupo IV e V, do V convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico ⇔ Resolución convocatoria C2-Funcionarización OPE 22-23
  7. Resolución pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira da agrupación profesional de persoal funcionario do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao Grupo V, do V convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico ⇔ Resolución convocatoria AP-Funcionarización OPE 22-23