CSI-F esixe crear a figura do “observador da legalidade” nas oposicións da Xunta

prismáticos

O sindicato independente urxe, ante os fallos do Supremo en contra da Xunta por «discrecionalidade» e «falta de control» nas oposicións e ante os numerosos procesos selectivos previstos na OPE 2016, articular mecanismos que eviten a indefensión dos opositores.

A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSI-F) esixe á Xunta de Galicia que cre a figura do “observador da legalidade” nos procesos selectivos da administración autónoma co fin de garantir que se axusten á normativa e evitar arbitrariedades como as que xa alertou o Tribunal Supremo en varias sentenzas. En dous delas, deste mesmo ano, relativas ao ingreso no Corpo Superior da Xunta de Galicia, subgrupo 1, o Supremo acusa o tribunal de selección de escapar a todo tipo de control e dos límites da discrecionalidad técnica.

Así, nunha destas sentenzas o T.S. advirte que: “Resulta evidente que con tal contido das actas de cualificación e en ausencia do «guión» que se di elaborado polo tribunal, a actividade do tribunal escapa a todo tipo de control, mesmo en vía xurisdiccional e por tanto aos límites que a xurisprudencia desta Sala vén establecendo á discrecionalidad técnica dos tribunais…”.

Do mesmo xeito, nunha segunda sentenza, o Alto Tribunal afirma que “se produciu unha serie de defectos procedimentales no proceso selectivo, como a ausencia de notas parciais dos membros do Tribunal Calificador, solicitadas pola recorrente na súa reclamación e recurso, co que, mesmo na tese máis favorable á imposibilidade de controlar a discrecionalidad técnica estariamos ante os arredores do núcleo da mesma, a necesidade de motivar as cualificacións, máxime se se solicitou expresamente por quen se considera discriminado, producíndose a súa indefensión…

Para CSI-F este feito é especialmente grave “se temos en conta que en ambos os casos o tribunal de selección estaba formado por funcionarios pertencentes á Escala de Letrados da Xunta de Galicia, é dicir, a elite da Xunta no coñecemento e a aplicación do dereito administrativo”.

Non é a primeira sentenza na que se denuncia que os tribunais calificadores bordean a arbitrariedade nas súas funcións. “Non son casos illados, por iso, e ante os numerosos procesos selectivos que convocará a Xunta previstos na OPE 2016, urxe articular mecanismos que eviten sospeitas de falta obxectividade, transparencia e limpeza e, sobre todo, que garantan a imparcialidade e eviten a indefensión dos opositores”, aclara CSI-F.

Participación sindical

A figura do “observador da legalidade”, que sería nomeado polas organizacións sindicais máis representativas na Función Pública galega, non formaría parte dos tribunais de selección pero participarían con voz, e sen voto, no tipo de probas e, sobre todo, no control da avaliación.

A práctica totalidade da doutrina xurisprudencial entende a necesidade de que exista un control sindical externo para respectar os principios de imparcialidade e profesionalidade xa que as OO.SS. teñen dereito a ser consultadas acerca dos baremos dos concursos e as probas e a controlar as avaliacións podendo impugnar os resultados. Así mesmo, a figura de “observador” xa está implantada noutras Administracións para garantir a legalidade e o bo desenvolvemento dos procesos, polo que dificilmente a cidadanía entendería que o goberno galego se negue á súa implantación, máxime á vista das sentenzas citadas do Tribunal Supremo.

Seis anos de parálise nas negociacións

O sindicato independente presentou esta alegación sobre a figura do “observador”, entre outras, ao borrador do documento que están a negociar as organizacións sindicais e Función Pública sobre o funcionamento dos órganos encargados de avaliar os procesos de selección para o ingreso nos diferentes corpos, escalas e grupos profesionais. CSI-F lembra que estas negociacións levan seis anos paralizadas e que os tribunais funcionan coas instrucións do bipartito, “que se demostraron totalmente ineficaces e insuficientes para garantir procesos selectivos limpos, xustos e con garantías”.

A información recollida nos medios: