Unha nova sentenza volve poñer en dúbida a actuación dos tribunais de oposicións da Xunta de Galicia

Mazazo judicialCSI-F urxe a que se adopten maiores medidas de control que poñan fin á desconfianza que está calando ante a opinión pública en xeral e opositores en particular achega da limpeza nos procesos selectivos.

Unha nova sentenza, esta vez do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do 9/12/2015, que obriga ao tribunal dunha oposición para o acceso ao corpo superior da Xunta a motivar os criterios de corrección adoptados, tal e como recolle a reiterada doutrina xurisprudencial do Tribunal Supremo, volve poñer en dúbida a actuación dos tribunais nas oposicións convocadas pola administración autonómica. Esta nova sentenza súmase ás dúas denunciadas recentemente pola Central Sindical Independente e de Funcionarios, CSI-F Galicia, ambas do Tribunal Supremo, que acusaban aos tribunais de selección de escapar a todo tipo de control e dos límites da discrecionalidade técnica.

Nesta nova sentenza, o TSXG recoñece que, fronte á petición da opositora de revisar a súa nota e de motivar adecuadamente a puntuación outorgada, o tribunal de selección emitiu un informe onde non se facía referencia concreta á solicitude de revisión ou explicación da puntuación outorgada, senón referencia xenéricas aos criterios de corrección empregados sen explicar por que a súa aplicación conduce ao resultado individualizado. Pero, é máis, non só non se dan as explicacións esixidas senón que quen asina o informe remitido ao Superior nin sequera é membro do tribunal de avaliación, tal e como destaca o TSXG: «A falta de motivación do resultado patentizase aínda máis si se ten en conta que quen asina o devandito informe non é unha das persoas que formou parte do tribunal que avaliou á opositora».

Nova figura do «OBSERVADOR SINDICAL»

Ante este goteo de sentenzas e ante a inminencia da realización de novas oposicións pola OPE 2016, CSI-F considera necesario poñer fin á situación de desconfianza que está calando ante a opinión pública en xeral e opositores en particular achega da limpeza das oposicións na Xunta de Galicia. «A actuación do Goberno galego non só debe de ser honrada, senón que tamén debe de parecelo», sostén o sindicato independente, que urxe a que se adopten medidas «para pór fin ás reiteradas sentenzas xudiciais que revogan resolucións dos tribunais de selección e que non só prexudican a imaxe destes tribunais ou da propia Xunta, senón que tamén repercute na imaxe negativa de todo o colectivo de empregados públicos«.

Neste sentido, CSI-F insiste na necesidade de ditar unha nova regulación do funcionamento dos Tribunais de Selección, que emanan da época do bipartito e que se demostrou máis que insuficiente para garantir a obxectividade dos procesos selectivos. Por iso, reitera a necesidade de que o proceso de negociación das novas normas «que está paralizado desde 2010- recolla, entre outras medidas, a creación da figura do «observador sindical» que, sen formar parte dos tribunais, garanta o bo desenvolvemento, obxectividade e legalidade de todo o proceso». Esta figura xa está implantada noutras Administracións para garantir a legalidade e o bo desenvolvemento dos procesos.

Abordar novos procesos selectivos sen esta nova regulación xeraría unha desconfianza que en nada axuda á imaxe da Xunta de Galicia.

Aclaración: O Tribunal Supremo establece que o contido da motivación, que é o que se incumpre, debe de cumprir polo menos as seguintes esixencias:

  1. Expresión do material ou as fontes de información sobre as que vai operar o xuízo técnico;
  2. Consignación dos criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir o xuízo técnico; e…
  3. Expresión do por que a aplicación deses criterios conduce ao resultado individualizado que outorga a preferencia a un candidato fronte aos demais

A nova nos medios: