SPDCIF 2016: Datas da realización das probas físicas e agudeza visual

probasDurante os días 3 e 4 de maio de 2016, a Consellería do Medio Rural ten previsto realizar as probas físicas e de agudeza visual aos integrantes das listas reguladas polo Decreto 5/2007, do 25 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 37/2006, do 2 de marzo.

As probas corresponden ás categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais, de técnico superior de defensa contra incendios forestais, técnico forestal de defensa contra incendios forestais, xefe de cuadrilla, condutor de motobomba, peón condutor e peón defensa contra incendios forestais (proba física) e ás categorías de vixilante fixo e vixilante móbil (proba de agudeza visual).

  • A data de realización das probas será determinada pola orde alfabética dos apelidos dos aspirantes e será a seguinte para cada provincia:

DATAS

LETRAS PRIMEIRO APELIDO

      3 de maio de 2016 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K
   4 de maio de 2016 L-M-N-Ñ-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

-Os lugares de realización das probas, serán os seguintes:

A Coruña: Pavillón Polideportivo “Monte Alto”; rúa Alcalde San Jurjo, s/n. A Coruña.

Lugo: Pistas Deportivas “Gregorio Pérez Rivera (As Pedreiras)”; rúa Filarmónica Lucense, s/n. Lugo.

Ourense: Pavillón Polideportivo da Comisaría de Policía. As Lagoas, s/n. Ourense

Pontevedra: Edificio Administrativo da Xunta de Galicia; avenida Fernández Ladreda, núm. 43. Pontevedra.

-Os/as aspirantes poderán consultar a partir do día 20 de abril, o día e o lugar de realización das probas na páxina web da Consellería do Medio Rural, http://mediorural.xunta.gal/. (NO APARTADO DE AVISOS, FORESTAL).

-Os aspirantes realizarán as probas na provincia do domicilio indicado na súa solicitude de inscrición nas listas. Os que teñan o domicilio fóra de Galicia poderán realizar as probas en calquera das provincias en que pretendan traballar.

-Os aspirantes deberán acudir á realización da proba provistos do DNI e dun certificado médico oficial ou informe sobre o estado de saúde, asinado por un colexiado en exercicio no que se faga constar que non presenta enfermidade ou discapacidade que impida o correcto desenvolvemento dunha proba de esforzo físico. O dito certificado haberá de ter unha antigüidade máxima de 3 meses respecto da data de realización da proba.