Nota informativa da Comisión de Personal do pasado 9 de agosto

Comisión de persoalCOMISIÓN DE PERSOAL (EXTRAORDINARIA), 9/08/ 2016

1.- Proxecto de Orde pola que se regula o procedemento de cobertura temporal de postos de persoal funcionario sanitario da Escala de saúde pública e de administración sanitaria (Lei 17/1989, do 23 de outubro).

A Consellería de Sanidade presenta este proxecto de Orde co fin de actualizar e dar entrada a novos candidatos para as listas de cobertura temporal do persoal funcionario da escala de saúde pública.

Como sempre, a saúde pública e os funcionarios da Lei 17/1989 son os últimos para a dita Consellería xa que as puntuacións desta lista levan case 16 anos sen actualizar.

Independentemente das consideracións de que a cobertura temporal destes postos deba realizarse por medio desta Orde ou do Decreto 37/2006, que tamén necesita unha profunda revisión, a realidade é que neste momento non é posible cubrir postos deste tipo de persoal debido ao desinterese por este ámbito concreto da saúde pública.

Recordámoslle á Consellería que a Sanidade é un conxunto de elementos coa mesma importancia, que inclúen os hospitais, os médicos e as enfermeiras, e tamén ao persoal encargado do control da saúde pública e da saúde ambiental.

Polo dito, a CSI•F votará en contra de calquera proposta da Consellería de Sanidade mentres non se resolva a equiparación do persoal FISP.

CIG En contra
CC.OO. Abstención
CSI•F En contra
UXT En contra

2.- Proxecto de decreto de ordenación e funcionamento do Servizo de Gardacostas de Galicia.

No texto que se presenta para a súa aprobación en Comisión de Persoal, realizáronse unha serie de cambios entre os que destacamos a modificación das tarefas de limpeza atribuídas en exclusiva aos “vixilantes-mariñeiros/as”, que no novo artigo 34 establécese entre as súas funcións a de manter “(…) a boa orde e limpeza da embarcación, conxuntamente co resto da tripulación”.

Realizáronse así mesmo outras modificacións na liña do reclamando polas organizacións sindicais, polo que o noso voto é a favor.

CIG A favor
CC.OO. A favor
CSI•F A favor
UXT Abstención

3.-Decreto polo que se regula o réxime de contratación de persoal investigador laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Retirouse este punto da orde do día. Dende a CSI•F entendemos que non houbo negociación nin discusión ao respecto deste decreto. O director xeral de Función Pública, anunciou a retirada de este punto da orde do día, precisamente para ter ocasión de discutilo máis en profundidade e dar resposta ás alegacións das organizacións sindicais.

4.- Proposta de Acordo da Dirección Xeral da Función Pública e as organizacións sindicais sobre os bombeiros forestais e a súa segunda actividade.

Finalmente non houbo acordo entre as organizacións sindicais e a administración respecto aos bombeiros forestais. Dende a CSI•F entendemos que este acordo trata de recoñecer unha profesión que é a de “Bombeiro forestal” coas súas variantes, e polo tanto, a inclusión do termino “peón” que pode dificultar ou mesmo impedir o recoñecemento dos beneficios que o dito recoñecemento supón por parte da Seguridade Social. Non entendemos a teima da administración de non retirar o dito termino, xa que a definición das funcións de cada unha das categorías afectadas está tamén incluída no acordo e non se produce ningunha modificación sobre as que se están realizando neste momento.

A pesar de que fixemos un esforzo por valorar positivamente un acordo que tampouco nos gustaba na súa totalidade, a administración non nos deixo máis opción que votar en contra do acordo.

CIG En contra
CC.OO. En contra
CSI•F En contra
UXT En contra.

 Por parte da administración retírase o texto proposto para este acordo, coa “advertencia” de que non volverá a ser obxecto de discusión nesta lexislatura ao menos que o solicite a parte social.

 5.- Proposta de Acordo da Dirección Xeral da Función Pública e as Organizacións Sindicais sobre o cronograma da efectividade da nova escala de axentes técnicos en xestión ambiental.

Dende a CSI•F apoiamos este acordo que posibilitará dar efectividade a nova escala de axentes técnicos en xestión ambiental, pero queremos reclacar que estaremos atentos a que non se amorticen as prazas do subgrupo c1 que quedan coa referencia “a extinguir” e que quedarán vacantes cando se complete a integración na nova escala.

CIG A favor
CC.OO. A favor
CSI•F A favor
UXT A favor

 No relativo a outras informacións, recibimos novidades ao respecto dos seguintes temas:

1.- Función Pública comprometeuse a remitirnos entre hoxe e mañá o texto do acordo para a integración do persoal do Consorcio no V Convenio Colectivo para o persoal laboral da Xunta de Galicia. O dito texto inclúe unha proposta de modificación do Decreto 129/2012, que regula as integracións de persoal das entidades como persoal laboral da Xunta de Galicia, para que o persoal laboral temporal do Consorcio poda integrarse tamén, neste caso como persoal laboral temporal da Xunta de Galicia.

Dende a CSI•F reclamamos que a dita modificación se aplique ao persoal laboral temporal das entidades que xa completaron o seu proceso de integración, como é o caso do Instituto de Estudios do Territorio, e que se teña en consideración para o proceso en marcha de GAIN, e para a orde de XESTUR, en negociación neste momento.

Dende logo, esperaremos a ver o texto que se nos presenta, pero entendemos que debe aplicarse a todo o persoal temporal afectado por procesos de integración.

2.- RPT de Sanidade e do SERGAS:

Este tema é adiado a setembro, e a Administración informa de que establece a data do 7 de setembro como data tope para acadar un acordo ao respecto. Está previsto que este tema sexa discutido en mesa xeral que se convocará para o día 5 de setembro e que se aprobe definitivamente en comisión de persoal prevista para o 8 do mesmo mes.

Dende CSI•F fixemos un requirimento formal, para que conste en acta, de que se envíe xunto coa modificación da RPT de Sanidade a acta número 13/2015, correspondente a mesa xeral de 1 de decembro do 2015 que segue sen aprobarse. Requirimos que conste na mesma as palabras do director xeral da Función Pública nas que recoñecía que o persoal inspector farmacéutico de saúde pública non ten a obriga de conducir vehículos oficiais, tal e como expresou na dita xuntanza.

3.- Concurso traslados de corpos xerais:

Recibimos información sobre a retirada de unha serie de prazas do concurso que foron ofertadas na primeira fase pero non na fase de resultas:

Conselleria Código Denominación
Política Social TR.C02.00.000.15770.526 Auxiliar Administrativo
Vicepresidencia e Presidencia, Administración Públicas e Xustiza

 

PR.C02.00.003.15770.040. Posto base Subgrupo c2
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ED.C99.40.201.36440.002 Auxiliar Administrativo
ED.C99.40.201.36440.006 Subaltaerno/a
ED.C99.40.301.15530.009 Subalterno/a
ED.C99.40.301.27650.003 Auxiliar Administrativo
ED.C99.40.302.32001.011 Subalterno/a
ED.C99.40.310.36560.005 Subalterno/a
ED.701.00.000.15770.006 Auxiliar Administrativo
ED.701.00.002.15770.006 Xefatura de Negociado II
ED.C99.40.205.15001.001 Xefatura de secretaría de centro educatico
ED.C99.40.301.15530.001 Xefatura de secretaria de centro educativo.
Mar MR.C99.40.102.36004.020 Secretario/a de Confradía tipo B.