Alegacións da CSI-F á proposta de creación de categorías para a integración do persoal do Consorcio

Alegaciones Consorcio

Vista a proposta da Xunta de Galicia para a creación de categorías no V Convenio Colectivo dentro do proceso de integración do Consorcio, desde CSI•F procedemos a presentar as seguintes alegacións:

CUESTIÓNS PREVIAS

CSI•F mantén, como principio básico para calquera integración que se produza de entes instrumentais da Xunta de Galicia recollidos no artigo 45.a) da LOFAXGA, que deben ser os devanditos entes os que adapten as súas normas e a súa organización á requirida na Administración Xeral e non ao contrario. Por tanto, o devandito principio deberá rexer tamén á hora de definir a estrutura organizativa de calquera ente que se pretenda integrar e, dentro dela, as distintas categorías de empregados públicos que presten os seus servizos no mesmo.

O persoal laboral da Xunta de Galicia réxese polo V Convenio Colectivo Único, polo que calquera ente ou colectivo a integrar debe adaptarse ao establecido no devandito Convenio e ao catálogo de categorías alí establecido. O devandito catálogo de categorías é froito da negociación colectiva realizada ao longo dos anos e non pode nin debe verse devaluado pola integración de ningún ente instrumental. Ao contrario, como resultado da integración, debe producirse unha mellora nas condicións de traballo dos traballadores e na prestación dos servizos públicos que se ofertan aos cidadáns, aspectos ambos que virán da man dunha mellor organización do traballo e da maior profesionalización dos seus empregados públicos, consecuencia da aplicación da normativa vixente no ámbito da administración xeral da Xunta de Galicia.

 Categoría XEROCULTOR (IV-43)

Atendendo á división do traballo e funcións establecida no V Convenio Colectivo da Xunta de Galicia temos a categoría:

Grupo IV. Categoría 003: Auxiliar sanitario. Auxiliar de clínica. Auxiliar psquiátrico/a. Auxiliar de enfermaría. Coidador/a xeriátrico. Coidadora.

Para acceder aos devanditos postos da categoría IV-003 nas RPTs requírese o título de Auxiliar de enfermaría ou Técnico en coidados auxiliares de enfermaría.

Pois ben, preséntasenos unha proposta de creación dunha categoría (xerocultor) que solapa parte das funcións da categoría IV-003 e que non existe como tal no catálogo de ciclos de formación profesional.

Preténdese establecer como requisito de acceso a seguinte titulación: ciclo medio de formación profesional da rama sanitaria ou de Servizos Socioculturais ou á Comunidade ou equivalente.

Os ciclos medios de formación profesional da rama sanitaria son os seguintes:

  • Técnico auxiliar de enfermaría.
  • Técnico en farmacia e parafarmacia.
  • Técnico de emerxencias sanitarias

Debemos manifestar o noso asombro pola inclusión como requisito válido de acceso os ciclos medios de Técnico en farmacia e parafarmacia e Técnico de emerxencias sanitarias, cando as materias formativas en ambos os casos son completamente distintas e non teñen nada en común coas funcións asignadas á categoría que se pretende crear nin tampouco teñen relación co traballo que se desempeña nos centros socio-sanitarios da Xunta de Galicia.

Nos centros socio-sanitarios pertencentes á Consellería de Política social, o 90% dos usuarios presentan patoloxías importantes que non son exclusivas ou propias da idade do usuario.

Estes centros socio-sanitarios dispoñen dun equipo multidisciplinar formado por:

  • Servizos médicos.

Departamento de coordinación de enfermaría integrado por:

  • Enfermeiras.
  • Auxiliares de enfermaría.

Os centros dispoñen de unidades de coidados especiais, unidades de coidados paliativos, unidades de valoración, unidades de illamento.

Os coidados que implican non son exclusivamente para favorecer ou suplir as actividades básicas da vida diaria dos usuarios, tamén implican control e administración de medicación (sueroterapia, oxixenoterapia, sondaxe nasogástrica, sondaxe percutánea, sondaxe vesical, toma de mostras (feces, esputos, exudados…), mobilización en caso de fracturas, control e manexo da nutrición enteral e control e manexo do illamento (contacto, respiratorio, por pingas).

Manexo de usuarios con patoloxías mentais en estreita colaboración coa enfermeira, manexo das medidas de contención mecánica así como a vixilancia dos usuarios durante as mesmas.

O persoal auxiliar de enfermaría traballa en estreito contacto coa enfermeira e o médico de forma que colabora coa enfermeira na administración de medicamentos por vía oral e rectal.

Tamén recolle os datos termométricos e todos os signos e síntomas que observe durante a manipulación dos usuarios dos cales dará traslado á enfermeira.

É, por tanto, indispensable ter unha titulación que acredite para a manipulación e control das urxencias que poden xurdir nos centros socio-sanitarios.

É necesario recalcar que nalgúns dos centros non hai persoal enfermeiro en todas as quendas, así como persoal médico, por tanto, é fundamental a formación e a titulación como auxiliar de enfermaría para atender as necesidades dos usuarios, así como as funcións que por ausencia da enfermeira queden delegadas nos profesionais sanitarios.

Hai que observar e ter un perfecto coñecemento dos signos vitais alarmantes (taquipnea, bradipnea, cianosis, taquicardia…) para poder informar inmediatamente á enfermeira ou ao médico.

Para os médicos e enfermeiras traballadores dos centros de Política Social da Xunta de Galicia, a creación desa nova categoría de xerocultor sen ningún tipo de titulación regulada específica para o coidado directo a residentes institucionalizados supón unha diminución importantísima na calidade dos coidados proporcionados e risco enorme para as súas funcións delegadas.

Por poñer un exemplo: un técnico en anatomía patolóxica, sen ter titulación de auxiliar de clínica, que só fixese un curso de xerocultor non está nada capacitado para, entre outras cousas, realizar tarefas sanitarias como axuda en técnicas estériles de sondaxe vesical ou desbridamento cirúrxico de úlceras por presión, preparación do material necesario (xa que nin o coñece: os técnicos de anatomía só coñecen o referente ao material de laboratorio de anatomía, nada respecto de tratamentos directos ao paciente), tampouco para dar de comer coa debida seguridade a enfermos con dificultade severa de deglución (como no caso de Parkinson, Alzheimer avanzado, ACV severos, etc), non saberán actuar en caso de atragantamiento, cousa habitual nos centros e unha das principais causas de morte en anciáns debido ás complicacións posteriores; tampouco foron instruídos na RCP básica, nin recoñecerán os signos básicos de hipotensión, hipoglucemia, ACV, ou principio de formación de escaras, sinais de colonización da pel por fungos ou Herpes Zoster, que son habituais e que só a auxiliar de enfermaría en posesión da súa titulación está capacitada para recoñecer, e a que fai posible unha actuación rápida e temperá, xa que é a profesional que establece o primeiro e máis directo contacto co residente e que alerta á enfermeira ou ao médico. Por non falar xa da aplicación de enemas, ou administración delegada de medicación oral na que se correría un enorme risco se o persoal non está cualificado. Nin un título de técnico de laboratorio nin o curso de xerocultor instrúeos en nada disto, tan esencial para o coidado de todos os residentes institucionalizados. Sería un absoluto despropósito incluír a figura de xerocultor en detrimento da figura de auxiliar de enfermaría, que xa contempla e realiza todas esas funcións que pretende abarcar a pretendida categoría de xerocultor, e estas funcións son realizadas coa máis estrita profesionalidade e coidado ao que as enfermeiras e médicos que están a cargo dos residentes como máximos responsables non van renunciar, xa que entraría en claro conflito co exercicio responsable da súa profesión.

Categoría PSX (IV-44)

A proposta de creación da categoría de Persoal de Servizos Xerais (PSX) exemplifica o que nunca debe producirse no marco de integración do persoal dun ente instrumental dentro do V Convenio Colectivo Único de persoal laboral da Xunta de Galicia; a desvalorización e a desprofesionalización do emprego público.

A división do traballo no ámbito de aplicación do Convenio Colectivo da Xunta de Galicia está establecida e delimitada.

Con toda seguridade a ausencia dun catálogo de funcións negociado dentro do ámbito do Convenio Colectivo xera moitos problemas e unha gran frustación entre o persoal laboral da Xunta de Galicia, pero esta proposta, illada e “ad hoc”, non resolve ningún dos problemas xa existentes e xera outros novos.

Vemos con sorpresa que a proposta de funcións abarca non unha nin dúas, senón catro áreas funcionais: Apoio á xestión administrativa / Recepción, portaría, atención e información aos usuarios / Limpeza, lavandaría, mantemento e apoio ás funcións xerais / Apoio en cociña e comedor. Pois ben, as áreas funcionais descritas e así aglutinadas son a suma das competencias actualmente repartidas entre un gran número de categorías no Convenio da Xunta. Por iso é polo que afirmemos que as pretensións da Xunta de Galicia sexan unha desvalorización do emprego público. Así mesmo, a ninguén se lle pode escapar que a proposta de creación desta categoría é a antítese da defensa da profesionalización e especialización do emprego público e desde logo, non supón unha mellora nas condicións de traballo do persoal do Consorcio.

Dentro do marco actual de categorías existentes no V Convenio e da división do traballo que del se deduce, deberá ser a Administración a que deba determinar que funcións son o alicerce fundamental dos postos de traballo existentes nos distintos centros de traballo do Consorcio -delimitando as súas funcións ás xa establecidas para algunha das categorías do V Convenio que teñan dentro da súa competencia parte das funcións descritas- e propoñer encadralos para a súa integración na categoría que se determine, pero sempre dentro dunha das xa existentes no V Convenio.

CONCLUSIÓNS

Por tanto, e en base a todo o exposto, desde CSI•F solicitamos a retirada da presente proposta de creación de categorías e solicitamos que, o máis axiña posible, se presente unha proposta global para todas as categorías do Consorcio, así como de cal vai ser o seu encadre entre as xa existentes dentro do marco legal do V Convenio Colectivo Único da Xunta de Galicia.

En caso contrario, podemos anunciar que non contarán co voto favorable desta Central Sindical no acordo que debe alcanzarse sobre esta materia no Comité Intercentros, tal e como está determinado no acordo de integración do Consorcio apoiado no seu momento por CSI•F. Nel establecese que o acordo do Intercentros ten que ser alcanzado antes do 20 de decembro de 2016 e que é requisito inescusable e previo para poder proceder á adhesión do persoal do Consorcio ao V Convenio Colectivo da Xunta de Galicia e que de non haber acordo a adhesión non terá lugar.

Debemos recordar, ademais, que o acordo de integración establece que a presente negociación realizarase no ámbito do Comité Intercentros, comprometéndose a Dirección Xeral de Función Pública a convocar a dito órgano de maneira urxente unha vez recibise a proposta da Consellería de Política Social. Nada disto ocorreu e non se convocou a dito órgano. Ni tan sequera se lle remitiu documentación algunha, o que entendemos dende a CSI•F como un claro incumprimento do pactado.

CSI•F, 24 de novembro de 2016