CSI-F reclama ao Goberno programas de integración real das persoas con dispacidade, con perspectiva de xénero

MANIFESTO POLO DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE.
 3 DE DECEMBRO.

 ANTE CALQUERA TIPO DE VIOLENCIA OU ABUSO REACCIONEMOS, 
ELL@S TAMÉN O SOFREN

CSI-F reclama ao Goberno programas de integración real das persoas con dispacidade, con perspectiva de xénero

A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSI-F), sindicato máis representativo nas administracións públicas e con presenza crecente no sector privado, súmase ao Día Internacional da Discapacidade, que celebramos o 3 de decembro, desde a convicción en que as persoas con capacidades diferentes deben ter as mesmas oportunidades para poder vivir en liberdade e o dereito a ser protexidas ante a violencia.

DiscapacidadNesta edición, CSI-F quere chamar a atención sobre os malos tratos que sofren as persoas
con discapacidade, un problema moitas veces silenciado, no ámbito familiar, por parte dos seus propios coidadores, a nivel laboral… así como as situacións de potencial violencia que poden sufrir na súa vida cotiá.

Ademais, as mulleres e as nenas con discapacidade adoitan estar expostas a un risco maior, dentro e fóra do fogar, de violencia, lesións ou abuso, abandono, trato neglixente, denigrante malos tratos ou explotación. Por iso reclamamos que os espazos laborais sexan espazos protexidos, onde as persoas con discapacidade atópense protexidas en igualdade que o resto, a condicións de traballo seguras e saudables.

ESIXIMOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CONTRA A VIOLENCIA NO
TRABALLO NO AMBITO LABORAL CON PERSPECTIVA DA DISCAPACIDADE.

Por iso, desde a nosa área de Responsabilidade Social e a Secretaría de Igualdade pedimos
que vos sumedes a CSI-F contra os abusos ás persoas con discapacidade. A violencia é unha realidade á que nos enfrontamos todos os días e a súa diminución e eliminación
dependen de factores tan importantes como a prevención, detección, intervención e seguimento.

Así mesmo, no marco deste Día Internacional, CSI-F reclama ao novo Goberno e
ao resto de forzas parlamentarias que promovan un plan estratéxico de integración das persoas con discapacitadas, que conte con perspectiva de xénero.

As persoas con discapacidade supoñen un 8% da poboación total española. Son 2,8
millóns de persoas en España as que teñen recoñecido un grao de discapacidade igual
ou superior ao 33%.

Aínda que a Estratexia Española sobre Discapacidade 2012-2020 e o RDL 1/2013 Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social obriga á Administración á aplicación de medidas positivas para facilitar o traballo das persoas con discapacidade, a realizar accións de mellora da accesibilidade e de accións que promocionen o emprego das persoas con discapacidade, o certo é que a porcentaxe de persoas con discapacidade no persoal da Administración Xeral do Estado é do 2,7% e no caso da discapacidade intelectual, só do 0,20%.

A propia Administración que debería realizar un labor ejemplarizante, apenas incorpora
clausulas sociais na contratación pública para favorecer o emprego das persoas con discapacidade. No sector privado, só o 79.4% do total das persoas asalariadas que
traballan en empresas de 50 ou máis persoas traballadoras fano en entidades que non
cumpren coa cota de reserva, segundo o último informe da Fundación ONCE-ODISMET.

No caso das condicións de seguridade, só algunhas unidades na administración
implantan algún procedemento específico de actuación que incorpore a perspectiva da
discapacidade.

Os protocolos contra a violencia no traballo vixentes de cando en cando incorporan a perspectiva da discapacidade. A violencia golpea con máis fóra ás persoas discapacitadas máis vulnerables e presa fácil dos ataques e atropelos só polo feito de ter diferentes
capacidades.

Só con programas integrais para a detección precoz do problema, cun investimento en sensibilización, intervindo na educación e con seguimento poderemos pór fin a este
grave problema.