Proposta de supresión/ refundición/ ordenación das categorías profesionais do persoal laboral

CSIF INFORMAProposta da dirección xeral de Función Pública para a supresión/refundición/ordenación das categorías profesionais do persoal laboral.

Suprimir categorías: aquelas categorías nas que non existen traballadores ou soamente hai persoal interino.

Extinguir categorías: aquelas categorías que se van a manter ata que o persoal que a ocupe a abandone por xubilación ou por cambio de categoría mediante o concurso ou porque van a ser obxecto dun proceso de funcionarización.

Refundición de categorías: agrupar varias categorías nunha soa.

Manter: categorías que quedan igual.

GRUPO I

CATEGORÍAS A SUPRIMIR:

 • I-07: Titulado/a Superior Dentista.
 • I-15: Titulado/a Superior Rehabilitador/a. Médico rehabilitador.
 • I-26: Titulado/a superior neurólogo/a.
 • I-36: Profesor/a de música.

 Total a suprimir Grupo I: 4

CATEGORÍAS A EXTINGUIR :

 • I-03: Titulado/a Superior Químico/a.. Ver apartado funcionarización.
 • I-04: titulado/a superior;. Ver apartado funcionarización
 • I-05: Titulado/a Superior Veterinario/a.Ver apartado funcionarización.
 • I-06 titulado superior psicólogo/a. Ver apartado funcionarización.
 • I-09: Titulado/a Superior Economista.).Ver apartado funcionarización.
 • I-10: Biólogos/as. Ver apartado funcionarización.
 • I-11: Titulado/a Superior Pedágogo/a. Ver apartado funcionarización.
 • I-14: Titulado/a Superior Sociólogo/a. Ver apartado funcionarización.
 • I-17: Bibliotecario/a.Ver apartado funcionarización.
 • I-18: Licenciado/a Informático/a.Ver apartado funcionarización.
 • I-19: Titulado Superior Especialista.Titulado Superior Farmacéutico.
 • I-21: Técnico/a en Protocolo.
 • I-23: Documentalista.
 • I-30: Relacións Públicas do IGAEM.
 • I-32: Técnico/a Superior en Centros de Arte
 • I-37: Titulado Superior Ambiental.

Total Categorías a extinguir Grupo I: 16

A refundir no I-04:

 • I-27: Coordinador de actividade externas.
 • I-29: Xefe Departamento Persoal e Xestión Económica – Administrativa.
 • I-31: Titulado/a Superior en Formación Ocupacional.
 • I-38: Técnico/a Superior en Defensa Contra Incendios.
 • I-39: Licenciado/a en ciencias do mar.

CATEGORÍAS A MANTER :

 • I-01: Director/a de Residencia. Director/a Centro Educativo. Director/a de residencia xuvenil. Técnico/a Deportivo/a. Xefe/a Internado/a.
 • I-40: Titulado/a Superior Lingüísta.

Total a manter no Grupo I: 2

CATEGORÍAS A FUNCIONARIZAR:

 • I-02: Titulado/a superior médico/a, médico/a xeriatra, médico/a CEI, médico/a adxunto/a, médico/a.
 • I-03: Titulado/a Superior Químico/a.
 • I-04: titulado/a superior; (I-27, I-29, I-31,I-38 e I-39).
 • I-05: Titulado/a Superior Veterinario/a.
 • I-06 titulado superior psicólogo/a.
 • I-09: Titulado/a Superior Economista.
 • I-10: Biólogos/as.
 • I-11: Titulado/a Superior Pedágogo/a.
 • I-14: Titulado/a Superior Sociólogo/a.
 • I-17: Bibliotecario/a.
 • I-18: Licenciado/a Informático/a.
 • I-25: Titulado/a superior médico/a
 • I-37: Titulado Superior Ambiental.

Total Categorías a Funcionarizar Grupo I: 18

 GRUPO II

CATEGORÍAS A SUPRIMIR:

 • II-09: Axudante/a desenvolvemento rural.
 • II-16: Capelán.
 • II-25: Divulgador/a.
 • II-42: Xestor/a de documentación.
 • Total Categorías a suprimir no Grupo II: 4

CATEGORÍAS A EXTINGUIR:

 • II-02: ATS. Enfermeiro/a. Practicante.DUE Ver funcionarización.
 • II-03: estimulador/a . psicomotricista.
 • II-05: Profesor/a. Profesor/a titular.Profesor/a EXB. Mestre/a. Profesor/a educación física. Profesor/a de matemáticas.
 • II-06: Educador/a.Profesor/a especial. Ver funcionarización.
 • II-07: titulados/as de grao medio +II-01,II-22,II-31 + II-37. Ver funcionarización.
 • II-11: Fisioterapeuta.Ver funcionarización.
 • II-13: Logopeda.
 • II-15: Asesor/a prensa.
 • II-17: Asistente/a social. Ver funcionarización.
 • II-20: Terapeuta ocupacional. Ver funcionarización.
 • II-21: Monitor/a ocupacional.
 • II-27: Técnico/a superior diplomado/a en informática. Ver funcionarización.
 • II-30: Técnico en animación sociocultural.
 • II-33: Profesor/a de danza clásica e II-34
 • II-35: Pianista.
 • II-38: Perito/a xudicial diplomado/a .
 • II-41: Técnico/a ambiental

Total Categorías a extinguir no Grupo II: 21

CATEGORÍAS PARA REFUNDIR NO II-07:

 • II-01: Director – administrador.Director/a de centro social.Director/a casa xuventude. Director/a de centro. Director/a clínica deportiva. Xefe do servizo administrativo do IGAEM.
 • II-22: Monitor de capacitación agraria.
 • II-31: Restaurador/a.
 • II-37: Titulado/a medio/a en formación ocupacional

CATEGORÍAS PARA MANTER:

 • II-04: Mestre/a instrutor.Instrutor.Mestre de taller da Consellería de Educación.Monitor de actividades docentes. Monitor.
 • II-08: Director/a de gardería.
 • II-33 bis: Fotógrafo/a artístico/a.
 • II-39: Técnico/a forestal defensa contra incendios forestais,
 • II-40: Mestre/a especialista en educación infantil.

Total Categorías a Manter Grupo II: 5

CATEGORÍAS PARA FUNCIONARIZAR:

 • II-02: ATS. Enfermeiro/a. Practicante.DUE.
 • II-06: Educador/a.Profesor/a especial.
 • II-07: Titulados/as de grao medio +II-01,II-22,II-31 + II-37
 • II-11: Fisioterapeuta.
 • II-17: Asistente/a social.
 • II-20: Terapeuta ocupacional.
 • II-27: Técnico/a superior diplomado/a en informática.

Total Categorías a Funcionarizar Grupo II: 11

 GRUPO III

CATEGORÍAS A SUPRIMIR:

 • III-27: Mestre/a sondista.
 • III-32: Encargado/a de reprografía.
 • III-53: Técnico/a en restauración cinematográfica.
 • III-84: Oficial primeira calefactor .
 • III-93: Técnico/a auxiliar en electrónica de comunicacións.
 • III-102: Encardenador.

Total Categorías a suprimir Grupo III: 6

CATEGORÍAS A EXTINGUIR:

 • III-10: Encargado/a de unidade.
 • III-15: Experto/a en exposicións.
 • III-18: Marcador/a de metais preciosos
 • III-20: Mestre/a industrial .
 • III-22: Encargado/a de sección de enerxía da Consellería de Industria.
 • III-24: Encargado/a de rede estatística.
 • III-25: Capataz coordinador/a de pesca.
 • III-28: Mecánico/a naval 1ª. Ver apartado funcionarizar.
 • III-33 Encargado/a supervisor/a de telefónica.
 • III-36 Experto/a audiovisuais.
 • III-38: Supervisor radioteléfono, xefe/a de sala do CECOP.
 • III-48: Axente auxiliar inspección tributaria
 • III-50: Técnico/a especialista en xardín de infancia. Ver apartado funcionarizar.
 • III-51: Perito xudicial. BVP
 • III-54: Técnico/a especialista en radioloxía (TER).
 • III-54b: Hixienista.
 • III-55: Patrón /oa de embarcación. Ver apartado funcionarizar.
 • III-64: Oficial tractorista, tractorista, operador/a de maquinaria pesada
 • III-66 Axudante/a de taller, adxunto/a de taller .
 • III-69: Oficial servizos técnicos, oficial primeira de mantemento, oficial primeira oficios varios.
 • III-71: Oficial primeira xardiñeiro.
 • III-74: Oficial de primeira albanel.
 • III-82: Mecánico/a inspector/a, oficial primeira mecánico/a, técnico/a auxiliar
 • III-88: Capataz explotacións marisqueiras .
 • III-90: Animador/a sociocultural .Ver apartado funcionarización.
 • III-92: Capataz forestal.
 • III-95: Práctico/a de topografía, oficial de 1ª de topografía-
 • III-99: Coidador a extinguir.
 • III-103: Entrevistador/a enquisador/a.

Total Categorías a Extinguir Grupo III: 29

 CATEGORÍAS A MANTER OU REFUNDIR:

 • III-01: Encargado/a de equipamentos mecánicos, mecánico/a supervisor/a, encargado/a talleres parque maquinaria, inspector/a revisor/a maquinaria, axente auxiliar de inspección, contramestre
 • III-03: Controlador/a pecuario/a, axudante/a técnico/a pecuaria .
 • III-04 Gobernante/a , gobernante servizos domésticos, encargado/a de lavadoiro, roupeiro e III-05 (intendente, encargado/a de establecemento, encargado/a de almacén,
 • III-06 Xefe/a servizos técnicos, encargado de mantemento, conservador de edificios, encargado/a de oficios varios de mantemento, xefe/a de taller, encargado de traballos , especialista de oficios.
 • III-09: Técnico/a práctico/a en control e vixilancia de obras, explotación e conservación de estradas, , nesta categoría se refundirían as seguintes: III-07: técnico/a práctico/a en C. e vixilancia de obras, técnico/a, + III-08 encargado/a xeral, +  III-23: Celador/a de estradas, capataz de brigada + III-60 auxiliar técnico/a de obra, auxiliar técnico/a de obra TIE + III-67 capataz de obras, capataz cuadrilla, xefe/a equipo, oficial 1ª obra CTOP, capataz.
 • III-11: Encargado/a agrario/a e,III-68 oficial primeira agrario, + III-80 : capataz de establecemento (titulación profesional de capataz forestal).
 • III-12: Mestre/a de taller, e III-34 especialista de oficios, debuxante.
 • III-14: Xefe/a de cociña.
 • III-17: Analista de laboratorio.
 • III-37: Técnico/a de son.
 • III-39: Rexedor/a escena.
 • III-40: Axudante/a produción.
 • III-43: Encargado de estrutura escénica, encargado/a de taller de escenografía, técnico/a de máquinas do IGAEM.
 • III-45: Técnico/a de luces e III-98: auxiliar de luces.
 • III-63: Oficial 1ª condutor/a, condutores/as 1ª, condutores/as de altos cargos, condutor/a .
 • III-65: Oficial primeira de cociña, oficial primeira cociñeiro, xefe/a de cociña, cociñeiro de 1ª.
 •  III-78: Sugobernante.
 • III-94: Técnico/a auxiliar en imaxe e son e III-97: auxiliar de son.
 • III-101: Proxeccionista.
 • III-104: Intérprete de linguaxe de signos.
 • III-105: mestre/a de música tradicional.

Total Categorías a manter no Grupo III: 21 (LOGO DAS REFUNDICIÓNS)

PARA FUNCIONARIZAR:

 • III-02: Encargado/a administrativo/a, xefe/a de negociado, xefe/a de administración, xefe 2ª administración, administrador/a, secretario/a administrador/a residencia xuvenil, administrador/a de producción de centros, secretario/a de dirección do IGAEM, axudante/a de dirección e difusión da música, axudante/a de dirección e difusión do CDG e III-62: oficial/a 1ª administrativo/a, oficial/a administrativo/a, secretario/a administrativo/a, administrativo/a provincial, administrativo/a agrupación, administrativo/a, inspector/a administrativo/a
 • III-28: Mecánico/a naval 1ª.
 • III-29: Delineante de 1ª.
 • III-30: Programador/a e III-91 técnico/a especialista en informática.
 • III-40: Axudante/a produción.
 • III-41: AXUDANTE DE DIRECCIÓN.
 • III-49: Axente auxiliar de inspección de transportes.
 • III-50: Técnico/a especialista en xardín de infancia.
 • III-52: Tradutor/a. Intérprete da Administración de Xustiza.
 • III-55: Patrón /oa de embarcación.
 • III-90: Animador/a sociocultural.
 • III-100: Xefe de cuadrilla defensa contra incendios forestais (Bombeiro Forestal Xefe/a de Brigada.

Total categorías a funcionarizar Grupo III: 13

CREACIÓN CATEGORÍAS:

 • GUÍA INTÉRPRETE DE PARQUES NATURAIS E NACIONAIS
 • Técnico Superior de Anatomía Patolóxica e Citoloxía, que substituiría a categoría de auxiliar de autopsias do grupo IV.

 GRUPO IV:

CATEGORÍAS A SUPRIMIR:

 • IV-08 Oficial 2ª topógrafo, axudante/a topografía.
 • IV-13: Auxiliar especialista en farmacia.
 • IV-17: Almaceneiro/a, despenseiro/a.
 • IV-21: Oficial/a 2ª carpinteiro/a, auxiliar carpintaría.
 • IV-38: Auxiliar teléfono información ao cidadán.Realmente xa está refundida no IV-01.

Total categorías a suprimir Grupo IV: 5

CATEGORÍAS A EXTINGUIR:

 • IV-02 :Auxiliar mecánico/a, oficial 2ª mecánico/a, mecánico/a de reparación de obras .
 • IV-20: Conserxe.
 • IV-23: mestre/a gaiteiro.
 • IV-39: Auxiliar de autopsia.
 • IV-41: Oficial/a de defensa contra incendios forestais (Bombeiro/a Forestal Oficial de Defensa Contra Incendios Forestais).

Total categorías a extinguir Grupo IV: 5

CATEGORÍAS PARA REFUNDIR OU MANTER:

 • IV-04: Auxiliar fogar, coidador/a auxiliar, auxiliar coidador/a, auxiliar de internado.
 • IV-05: Oficial/a 2ª cociña, cociñeiro/a oficial 2ª.
 • IV-06: Axudante servizos técnicos, oficial/a 2ª mantemento.
 • IV-09: oficial/a agrario/a
 • IV-11: Auxiliar de laboratorio.
 • IV-16: Condutor/a.
 • IV-18: Oficial/a 2ª e IV-40: oficial 2ª forestal e IV-42: oficial/a de establecemento.
 • IV-24: Xastre/a.
 • IV-25: Cargador, tremoeiro.
 • IV-29 Mariñeiro/a.
 • IV-31: Legoeiro/a.
 • IV-34 Axudante/a restauración e proxección cinematográfica.
 • IV-35: Auxiliar de arquivos e bibliotecas e IV-36: Auxiliar de museos

Total Categorías a manter no Grupo IV: 13

CATEGORÍAS PARA FUNCIONARIZAR:

 • IV-01: Auxiliar gravación, oficial/a 2ª linotipista, auxiliar administrativo/a, oficial/a 2ª administrativo/a, técnico/a auxiliar de informática, operador/a maquinaria elemental, auxiliar. E IV-22:oficial/a segunda de reprografía e coa IV-28: auxiliar produción – dirección E IV-30: auxiliar de formación ocupacional.
 • IV-03: Auxiliar sanitario, auxiliar clínica, auxiliar psiquiátrico/a.
 • IV-07: Garda xuramentado/a fluvial, garda explotación.
 • IV-32: Operador/a codificador/a de datos de defensa contra incendios forestais.
 • IV-33: Condutor/a autobomba defensa contra incendios forestais. (Bombeiro/a Forestal Condutor de Motobomba).
 • IV-37: Oficial 2ª mecánico máquinas de defensa contra incendios forestais.

Total Categorías a funcionarizar Grupo IV: 9 

GRUPO V

CATEGORÍAS A SUPRIMIR:

 • V-05: Perruqueiro/a, barbeiro/a
 • V-10 A: Vixilante mobil defensa contra incendios forestais.

Total categorías a suprimir Grupo V: 2

CATEGORÍAS PARA MANTER:

 •  V-01: Camareiro/a – limpador/a, axudante/a de cociña, pasador/a de ferro – lavandeiro/a, costureiro/a, cortador/a, pasador/a de ferro, lavandeiro/a.
 • V-08: Peón/oa agrario/a .
 • V-09: Celador/a de segunda, vixilante de recursos naturais.
 • V-10 D: Socorrista (esta categoría pola titulación debe pasar ao Grupo IV).
 • V-10 F: Peón/a Forestal.
 • V-11:limpador/a, fregador/a, empregado/a comedor, empregado/a cocina – pinche, servizo doméstico, mozo/a de limpeza, pinche de cociña, persoal de servizos xerais.

Total Categorías a manter: 6

CATEGORÍAS PROFESIONAIS PARA REFUNDIR:

 • V-02: Axudante/a de traballos ou oficios, axudante/a de albanel, peón/oa especializado/a, fontaneiro/a, axudante/a, hortelán, axudante/a traballos, encargado/a de xardín e V-12: Peón/oa, laborante, varredor/a, mozo/a de servizos, mozo/a de laboratorio, mozo/a, pastor/a, xardineiro/a, mozo/a de transportes, peón/oa xardineiro, mozo/a

CATEGORÍAS A EXTINGUIR:

 • V-03: Ordenanza, celador/a, vixilante de oficinas, vixilante nocturno/a, vixilante, subalterno/a, porteiro/a, recepcionista, telefonista/a , sereno/a, garda e V-10E: vixilante de arquivos, bibliotecas e museos.
 • V-10B: Vixilante fixo de defensa contra incendios forestais. Ver funcionarización.
 • V-10C: Emisorista de defensa contra incendios forestais.Ver funcionarización.
 • V-14: Peón defensa contra incendios forestais (Bombeiro/a Forestal Peón). Ver funcionarización.
 • V-14 A: Peón condutor de defensa contra incendios forestais (Bombeiro Forestal Peón Condutor). Ver funcionarización.

Total a extinguir :6

CATEGORÍAS PARA FUNCIONARIZAR:

 • V-03: Ordenanza, celador/a, vixilante de oficinas, vixilante nocturno/a, vixilante, subalterno/a, porteiro/a, recepcionista, telefonista/a , sereno/a, garda V-10E: vixilante de arquivos, bibliotecas e museos.
 • V-10B: Vixilante fixo de defensa contra incendios forestais.
 • V-10C: Emisorista de defensa contra incendios forestais.
 • V-14: Peón defensa contra incendios forestais (Bombeiro/a Forestal Peón).
 • V-14 A: Peón condutor de defensa contra incendios forestais (Bombeiro Forestal Peón Condutor).

Total categorías a funcionarizar Grupo V: 6

RESUMEN

Total Categorías a suprimir Grupos I ao V: 21

Total Categorías a extinguir Grupos I ao V:77

Total Categorías a manter Grupos I ao V: 47

Total Categorías a funcionarizar Grupos I ao V:57

 Categorías a crear:

 Grupo III: Técnico Superior de Anatomía Patolóxica e Citoloxía.

                   GUÍA INTÉRPRETE DE PARQUES NATURAIS E NACIONAIS

 Grupo IV: Mergullador/a ; Mostreador/a; PSX e Xerocultor.