Convocatoria promoción interna Corpo Superior, subgrupo A1, escasa superior de Finanzas

OposicionesProxecto de orde pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso pola quenda de promoción interna no Corpo Superior de Administración Xeral da comunidade autónoma de Galicia, Subgrupo A1, Escala Superior de Finanzas:

  • Documento PDF
NÚMERO DE PRAZAS RESERVA DISCAPACITADOS OPE SISTEMA SELECTIVO
8 0 2015 CONCURSO-OPOSICIÓN

Fase de oposición. Proceso selectivo

Proceso selectivo Fase de concurso

Denominación Puntuación Puntación máxima
Antigüidade 0.70 puntos por ano ou fracción de servizos efectivos. 18 puntos
Grao persoal formalizado e consolidado Entre 1 e 7 puntos segundo o grao (mínimo 16, máximo 28) 7 puntos
Traballo desenvolvido Entre 1.5 e 5 puntos, segundo nivel (mínimo 16, máximo 28) 5 puntos
Formación Valoración por horas lectivas

  • Superior ou igual a 12 horas: 0,20 puntos.
  • Entre 40 e 75 horas: 0,40 puntos.
  • Entre 75 e 100 horas: 0,80 puntos.
  • Máis de 100 horas lectivas: 1 punto.

 Idiomas da u.e: máximo 1 punto.

6 puntos
Galego Linguaxe administrativa galega:

  • medio: 2.25 puntos
  • superior: 3 puntos
3 puntos
Exercicio dereitos de conciliación Parto, adopción ou acollemento: 0.2 puntos por permiso. 1 punto
Paternidade: 0,2 puntos por permiso.
Redución de xornada do artigo 106.2 a) e b) da lepg: 0,2 puntos (unha por ano)
Excedencia para o coidado de fillas, fillos e familiares: 0,04 puntos por mes.

 Temario. Distribución por bloques

Dº administrativo Facenda pública Sist. financieiro español Dº orzamentario Dereito tributario Total temas
20 temas 22 temas 5 temas 13 temas 34 temas 94 temas