Resumo da reunión informativa do Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Asuntos que se abordaron na orde do día do Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (5/06/2017):

  • Estudo e aprobación do plan para os traballadores de campo:

Sobre o plan de prevención para os traballadores de campo presentado na mesa e realizado no ano 2015, xurdiu un debate entre a Consellería e a parte social onde ao CSIF, ante o exposto, lle xorden novas dúbidas no procedemento e participación directa dos traballadores na elaboración do referido plan (supostas enquisas aos traballadores).  Así, CSIF solicitou repetilo para garantir a participación directa dos traballadores e actualizalo á nova Consellería. Neste senso, acordouse tomar o documento como base e ir aportando melloras e suxestións por parte das organizacións sindicais.

CSIF tamén pregunta si se vai tratar, sobre a roupa de traballo do persoal afectado, dado que dende xuño de 2015 non houbo reposición para o persoal laboral. Contestan que por motivos de tempo e tramite legal obrigatorio non vai ser posible realizar a entrega de roupa de traballo en menos de 5 meses.

CSIF solicita que se realice por un proceso de urxencia porque dito incumprimento pon en risco a saúde dos traballadores de campo. Asemade, solicitamos a adaptación da roupa de traballo ao verán e ao inverno. Neste senso, tamén manifestamos que non estamos de acordo que se estableza como responsable das medidas correctoras o ámbito “Distrito ambiental” ( unidade orgánica e administrativa inexistente na consellería) así como tamén a ausencia de persoal con funcións de responsabilidade e formación específica en materia de prevención. Recórdaselle que o persoal de campo ten designado a xefatura territorial como centro de traballo. Asemade, os centros ictioxénicos, parques naturais, reservas de caza e centros de recuperación deberán estar tamén recollidos en dito documento xunto  co persoal responsable.

Algo que tamén denunciamos é que as ferramentas de traballo deben ser reparadas por servicios oficiais. 

  • Aprobación do plan de acción da vespa velutina e do operativo da gripe aviar.

En canto ao plan de acción da velutina, CSIF manifesta que en setembro do 2016  se denunciou no Comité  Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral da Xunta de Galicia unha serie de deficiencias que non foron arranxadas nin corrixidas. Consideramos que os traballadores e coordinadores seleccionados para o plan do operativo da velutina teñen que estar debidamente formados e ter a correspondente capacitación obrigatoria para a aplicación e coordinación destas tarefas, dado o tipo de plaguicida non agrícola subministrado pola Consellería. Ademais, ditos produtos aparecen como caducados no rexistro correspondente dende o ano 2016 e en proceso de renovación. Entendemos que a día  de hoxe non se cumpre cos requirimentos  mínimos esixibles.

Tamén nos queixamos que en algúns casos, o tipo de vehículo non está debidamente adaptado ao traballo (separación física habitáculos, transporte de material tóxico e inflamable e elementos de grandes dimensións como as pértegas). Manifestamos a nosa preocupación respecto de que a consellería descoñeza que persoas teñen acceso os plaguicidas e lugar onde se almacena unha vez retirados do correspondente centro de recuperación. Manifestamos tamén a nosa queixa por considerar ineficaz a utilización de cazadores con armas de fogo para retirada de niños de velutina, con presencia de traballadores do propio servizo sen as mínimas medidas de prevención e seguridade.

Infórmanos de  que están pendentes da entrega do kit de anafilaxe e dos análises de alerxia himenópteros.

Respecto do documento de influencia aviaria, CSIF manifestou que na documentación aportada a este sindicato só viña asinada unha circular da directora xeral de Patrimonio xunto con varios documentos do ministerio. Que as charlas que se realizaron  por provincias considerámolas incompletas e o reparto de E.P.I.s insuficientes. Solicitamos que este tipo de plans e operativos deberán ser validados e supervisados por técnicos de prevención.

Ademais, CSIF recórdalle á consellería da existencia dun protocolo vixente  sobre influencia aviaria aprobado no ano 2007, que en materia de prevención e en beneficio da seguridade do traballador e terceiras persoas, considerámolo mais aconsellable que o documento  proposto.

Do mesmo xeito, manifestamos a nosa queixa ante actuacións recentes respecto da recollida de aves mortas (200 aves mortas no  encoro de Vilagudín) e o traslado destas ao Centro de Recuperación, así como o seguimento da zona afectada por parte dos traballadores nos días sucesivos, tendo en conta que a consellería tivo coñecemento do resultado das análises posteriormente.

Tamén CSIF informa dun accidente laboral por picadura de garrapata, debidamente comunicado á empresa, onde o traballador necesitou ingreso en urxencias e un seguimento por parte do servizo público de saúde, que a día de hoxe non houbo comunicación por parte do servizo da Mutua nin da propia empresa.

  • Borrador das características técnicas dos vehículos a adquirir pola consellería.

Por último, os representantes da administración expoñen e explican un  documento sobre as características dos novos vehículos que vai adquirir a consellería.

O sistema de reposición vai ser por ‘renting’ e non por vehículos en  propiedade, dos cales van ser substituídos os mais antigos e os que estean en peor estado (todoterreo por todoterreo, pikc-up por pick-up e furgoneta por furgoneta).

Do mesmo xeito, informan da inminente elaboración  dun plan de prevención específico para os vehículos.

CSIF, ante o proposto por parte dos demais sindicatos, considera que esta mesa non é o  ámbito mais axeitado para negociar as propostas específicas formuladas por categorías e colectivos laborais sobre identificación dos vehículos e elementos ou accesorios que non reverten na prevención de riscos. Este sindicato entende que a prevención de riscos nos vehículos afecta a todos os traballadores por igual que teñan como función conducir vehículos. En todo caso, entendemos que debería ser un grupo de traballo específico.

Por último, emprázasenos a enviar alegacións (a poder ser, ao longo desta semana), e convocar unha nova xuntanza neste mes de xuño.