Xuntanza con Función Pública sobre o concurso de traslados do persoal laboral

Xuntanza (25/10/2017) con Función Pública para abordar, entre outros temas, o baremo do Concurso de Traslados do Persoal Laboral da Xunta de Galicia.

O respecto da proposta da Xunta, CSIF mantivo a mesma postura que na pasada reunión:

A.- Esiximos a presentación das bases completas do concurso, non só do baremo.

Consideramos que, para unha negociación real e efectiva, debemos dispor das bases completas correspondentes a este proceso de provisión, pois o contrario supón facer achegas a unhas condicións que en última instancia se descoñecen. Neste senso e a modo de exemplo, descoñécese en canto ao cambio de categoría se a valoración da experiencia vai a computar dende a categoría da que se concursa ou da categoría á que se opta, o que evidentemente ten unha enorme repercusión respecto dos baremos propostos.

Neste senso, e máis importante aínda, é determinar se no concurso van ter preferencia para optar a prazas da súa categoría o persoal laboral desa mesma categoría fronte ós que opten dende unha categoría distinta dentro do mesmo grupo. A CSIF aposta polo establecemento dunha preferencia en favor dos laborais da propia categoría.

B.-No que respecta o baremo, e en relación aos cursos:

  1. Solicitamos que non se supedite a súa valoración a unha determinada vixencia temporal, é dicir, que sexan puntuables todos os cursos independentemente da data da súa realización
  2. Solicitamos que todos os cursos sexan computables dende as 10 horas.
  3. En canto aos cursos a valorar, solicitamos que se inclúa o seguinte texto en detrimento do que se propón: “Valorarase a asistencia ós cursos organizados, impartidos ou homologados directamente pola Escola Galega de Administración Pública, Escola Galega de Administración Sanitaria, Academia Galega de Seguridade Pública, Instituto Nacional de Administración Pública, escolas oficiais de formación das restantes comunidades autónomas, universidades públicas, Servizos Públicos de Emprego, así como a formación impartida por distintos órganos da Administración Autonómica de Galicia e os cursos impartidos no marco do acordo de Formación para o Emprego das Administracións Públicas (AFEDAD).
  4. Solicitamos tamén, que neste apartado se inclúan os seguintes dous subapartados, cunha puntuación específica para:
  • Certificación Galega de Competencias Dixitais en Ofimática.
  • Titulación académica de igual nivel ou superior que non fose acreditada como requisito de acceso ao posto.

C.- En canto ao apartado que establece os méritos específicos adecuados ás características do posto de traballo, solicitamos a supresión de todo este apartado, toda vez que os méritos que se priman son en realidade uns requisitos, experiencia ou especialidades esixibles á confección discrecional dun determinado posto de traballo . Do mesmo xeito e en consecuencia, solicitamos que a puntuación resultante deste apartado se redistribúa nos novos subapartados de formación e perfeccionamento indicados con anterioridade e no apartado da antigüidade, dándolle un maior peso porcentual a este último apartado (antigüidade).

Na súa intervención, dende a Dirección Xeral da Función Pública recoñecen a necesidade de contar coas bases completas para poder avanzar na negociación e anuncian que entre novembro e decembro remitirán as bases do concurso de traslados dos grupos IV e V (1). Tamén informan que a agrupación de categorías do grupo V será similar á do pasado concurso, no que xa houbera cambio de categoría, pero hai que abordar e determinar ditas agrupacións para o grupo IV.

Tamén informan da súa pretensión de chegar a acordo para eliminar do concurso aquelas categorías nos que no quedan traballadores e aquelas outras nos quedan poucos (dez ou menos)…é a súa pretensión, pero dende logo dificilmente estaremos de acordo con restrinxir o dereito a concursar a ningún traballador, sexan poucos o moitos.

En definitiva e a modo de resume, reiteramos a nosa solicitude de que se nos faciliten as BASES COMPLETAS que rexerán o concurso de traslados do persoal laboral, coa finalidade de poder presentar unhas alegacións concretas e específicas á totalidade do proceso.

(1) CSIF non se fai responsable da veracidade das informacións facilitadas polo director xeral de Función Pública. Así mesmo, tampouco se fai responsable do cumprimento dos cronogramas facilitados polo director xeral de Función Pública.