Memoria funcional refundida da proposta de modificación da RPT da Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Memoria funcional refundida da proposta de modificación da RPT da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, na que se introduxo un parágrafo novo (aparece en vermello), no que se xustifica que nas xefaturas territoriais da Consellería de Infraestruturas e Vivenda na Coruña, Lugo e Ourense, os postos de xefatura de sección de persoal, xestión económica e habilitación se desenvolven indistintamente funcións de xestión económica e de xestión de persoal, motivo polo que se lles incorporan dúas áreas funcionais (ECO/PER).

Esta circunstancia non se produce na Xefatura Territorial de Pontevedra onde ámbalas dúas funcións son desenvoltas por dous postos diferentes.

Dito cambio introdúxose tamén no cadro de equivalencias da RPT da Consellería

Nova complementaria:

Categorías RPT