Nota informativa sobre a modificación da RPT de Política Social e postura da CSIF

O pasado 11 de maio de 2018 celebrouse unha reunión entre as organizacións sindicais e a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social como único asunto da orde do día, a modificación da RPT de dita Consellería.

Na devandita modificación inclúese o traspaso de varios postos de traballo á Consellería de Infraestruturas e que xa se aprobou con anterioridade.

Así mesmo inclúense outras modificacións que imos a enumerar a continuación.

2.- MODIFICACIÓNS

2.1.- Apertura do posto de axudante/a secretario/á outras administracións,

CSIF alega que o devandito posto débese ofertar só a persoal da Administración autonómica e, en caso que dita cobertura non fose posible, logo de varios intentos, si poderase ofertar a persoal doutras administracións.

2.2.- Apertura do posto de director/a de o Centro de Información e Documentación Xuvenil a funcionarios de varios grupos e non soamente a laborais do grupo ll.

Non nos opoñemos a devandita resolución, pero que primeiro se oferte a laborais do grupo ll.

2.3.- Traslado da praza de ordenanza da escola Infantil Virxe de Covadonga á Xefatura Territorial de Ourense.

CSIF non se opón a devandito traslado sempre que se conte co visto bo do traballador que se atopa ocupando devandito posto.

3.- CREACIÓNS.

3.1- Creación dunha Xefatura de negociado administrativo na subdirección Xeral de proxectos e accesibilidade.

CSIF móstrase favorable á creación do citado posto polo elevado volume de traballo existente.

3.2- Creación dunha praza de persoal laboral técnico superior diplomado en informática do grupo ll categoría 27 para adscribir a unha traballadora por execución de sentenza coa observación “ocupado por persoal indefinido non fixo”.

CSIF está totalmente de acordo con esta creación e de todas aquelas que se creen por execución de sentenza.

3.3- No centro de menores Santo Anxo da Garda a creación de 3 prazas de educadores en quenda de noite e a de 1 praza de psicólogo a media xornada.

En CSIF estamos totalmente de acordo coa creación de devanditas prazas, pero entendemos que a praza de psicólogo debe ser a xornada completa xa que supón unha precarización dos postos de traballo.

3.4- O posto de director/a de o Centro Galego de Desenvolvemento integral (CEGADI) proponse como unha amortización-creación para modificarlle o nivel actual polo nivel 28.

CSIF ve favorable dita modificación, pero non así na fórmula que se utiliza para dita modificación.

3.5- Creación dunha praza de ordenanza na residencia de Oleiros pola amortización prevista do conserxe.

CSIF móstrase favorable a devandita creación, pero non así á amortización da praza de conserxe.

4.- AMORTIZACIÓNS

CSIF sitúase en contra de todas as amortizacións propostas, e a creación de postos que precaricen os postos de traballo con creacións de media xornada como é o caso ou de fin se de semana

CSIF está en contra destes postos, xa que a Consellería de Política Social é a Consellería mais feminizada e a que máis postos de traballo precarios ten.

 

Categorías RPT