Convocatoria da Mesa Xeral de Empregados Públicos

Convocatoria da Mesa Xeral de Empregados Públicos.

 • Data: martes, 5 de febreiro, de 2019.
 • Hora: 12:30 horas
 • Lugar: Aula 5 da Escola Galega de Administración Pública (EGAP).

Temas da convocatoria

Documentos adjuntos:

 • Resolución do ………. de ……………… de 2018 da Dirección Xeral da Función Pública,
  pola que se convoca concurso ordinario para a provisión de postos de traballo
  vacantes da Administración especial da Administración xeral da Comunidade
  Autónoma da Galicia das escalas do Servizo de Gardacostas de Galicia⇒ Documento
 • Orde do ……. de xaneiro de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para
  o ingreso no corpo superior de Administración xeral da Comunidade
  Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de estatísticos ⇒ Documento
 • Proxecto Decreto …/2019 polo que se aproba o regulamento dos procedementos de mobilidade do persoal funcionario de carreira da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico ⇒ Documento
 • Modificación do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia ⇒ Documento