Convocatoria de Mesa Xeral de Empregados Públicos Extraordinaria

Convocatoria Mesa Xeral de Empregados Públicos Extraordinaria:

  • Venres, 15 de marzo, ás 12:30 horas.

Puntos de orden del día ⇒ Convocatoria

  • Proxecto de Orde da Consellería de Facenda do XXXX sobre o procedemento para o acceso ao réxime extraordinario do grao I do sistema de carreira profesional do persoal empregado público da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ⇒ Documento
  • Criterio Xerais dos Procesos de Funcionarización do Persoal Laboral Fixo ⇒ Documento
  • Orde do ……. de xaneiro de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de estatísticos ⇒ Documento
  • Orde do ……. de ……….. de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de estatísticos ⇒ Documento
  • Orde do XXX de XXX de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de letrados⇒ Documento