CSIF insta á Consellería de Medio Rural á integración do persoal de AGADER na Xunta de Galicia.

O sindicato denuncia os prexuízos  a Consellería lle está a causar aos traballadores do ente co inxustificado incumprimento da Lei.

En reunión mantida o día 16 de novembro con responsables da Consellería de Medio Rural, a CSIF solicitou a inmediata adaptación das normas de organización e funcionamento e os estatutos da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) ao disposto na Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración Xeral e do sector público autonómico (Lofaxga), para as axencias públicas autonómicas.

A inactividade da administración e incumprimento da Lofaxga.

Segundo o mandato legal contido na propia Lofaxga, na súa disposición transitoria terceira, a dita adaptación tiña que estar realizada como mais tardar o 18 de decembro de 2011, polo que a dita adaptación leva un inxustificable retraso de dez anos.

O prexuízo que se lle está a causar a Consellería aos traballadores.

Segundo establece o Decreto 129/2012, polo que se regula o réxime aplicable ao persoal das entidades instrumentais integrantes do sector público autonómico de Galicia que sexan obxecto de creación, adaptación ou extinción, en tanto non se produza a adaptación de AGADER á regulación contemplada na Lofaxga non se pode levar a cabo o procedemento de integración do persoal de AGADER como persoal laboral da Xunta de Galicia. Requisito imprescindible para á funcionarización.

De feito, o retraso inxustificado por parte da Consellería na adaptación de AGADER á Lofaxga e na integración do seu persoal como persoal da Xunta de Galicia, xa impediu que os traballadores puideran acollerse á carreira profesional, causándolles un prexuízo económico.

Unha demanda da maioría dos traballadores de AGADER.

Durante a xuntanza, a CSIF reclamou o fin desta inxustificada inactividade por parte da Consellería de Medio Rural, instándoa a iniciar de maneira urxente o procedemento de adaptación de AGADER con fin de que estea rematado antes do primeiro trimestre do ano 2022.

E todo elo como paso previo á posterior integración do seu persoal na Administración Xeral da Xunta de Galicia. Integración, sempre voluntaria, pero que é demandada por unha grande maioría do colectivo, tal e como así o trasladou o Delegado Sindical da CSIF no comité de empresa de AGADER aos responsables da consellería.

Por parte da CSIF, agradecemos a recepción e boa dispoñibilidade por parte da consellería, pero coa observancia de que nos manteremos firmes ata que se vexan cumpridas as lexítimas aspiracións dos traballadores que representamos.