Nota informativa sobre o Plan de Formación dos Axentes Forestais e Medioambientais

Nota informativa sobre o proceso de recoñecemento de competencias profesionais dos Axentes Forestais e Medioambientais e sobre a impartición das acción formativas tendentes á obtención da titulación requirida para o ingreso na nova escala de axentes técnicos en xestión ambiental do Grupo B.

O pasado día 19 de abril de 2018 tivo lugar unha xuntanza das catro organizacións sindicais con representantes das consellerías de Medio Rural, Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e Educación e Ordenación Universitaria para tratar sobre a efectividade da implantación da nova Escala de Axentes Técnicos Medio Ambientais (Grupo B).

Nesa reunión, a Administración presentou os resultados do proceso de acreditación de Competencias segundo o seguinte detalle:

  • Das 200 persoas que tiñan a posibilidade de acadar a titulación de Acceso (Técnico Superior en Xestión Forestal e Medio Natural) matriculáronse nas probas 187, das que 157 superaron ao menos 1 dos 16 módulos formativos.
  • Pola contra, únicamente 12 persoas superaron a totalidade dos módulos, estando á espera de poder superar os 6 módulos profesionais pendentes de impartir (os que non están asociados a Unidades de Competencia) e 5 persoas mais teñen unicamente pendente eses módulos anteriores, mais outro módulo distinto.

Perante esta situación, a Administración propón ofertar formación de xeito inmediato (antes do remate do Curso 2016-2017) só a estas persoas e ofertar unha nova acción formativa para o Curso 2018-2019 á totalidade dos 157 presentados para que poidan acadar o título.

Asemade, por parte da Administración transmiten que ata o 30 de abril esta aberto o prazo para matricularse dos Módulos por Libre, informando que esta vía non computa aos efectos de esgotar convocatorias.

Por parte do CSIF se solicita:

  1. Que a Administración transmita o custe e ás vías de financiación que supón a nova oferta formativa así como o das variantes que propoñen outros sindicatos (tales como estender aos 157 presentados unha nova oferta formativa para xuño do 2018, o que na práctica resulta algo inviable, toda vez que supón que nun mes estas persoas teñan que superar unha cantidade de Módulos que implican case que 1.000 horas lectivas).
  2. Que a Administración informe acerca das actuacións que se están a facer con respecto dos 199 efectivos que teñen que obter una titulación previa habilitante para acceder ao Titulo de Técnico Superior; toda vez que ata o de agora non se levou a cabo ningunha medida en prol deste colectivo. Así como unha proposta cuantificada economicamente e as súa forma de financiación.

Resulta necesario lembrar que para poder convocar un Proceso Selectivo que integre aos Axentes Forestais e Axentes Medioambientais na nova Escala do Grupo B requírese que un 40% do colectivo estean en situación académica que lles permita obtar a dita reclasificación.

A Administración recolle as propostas e nos cita para unha próxima reunión, que deberá ter lugar ao longo desta semana.

  •  Consultade aquí a proposta da Administración de formación destinada á obtención do título de técnico en traballos forestais e de conservación do medio natural facilitada na reunión ⇒ Documento